Categories: Strategi
9,3 min read
Dela innehållet:

VRIO-analys

VRIO – Analys

När du bestämmer dig för att analysera ditt företags styrkor och svagheter, är VRIO-analys ett av de bästa verktygen för ändamålet. Det här är ett ramverk för företagsanalys som används av ett stort antal organisationer och det finns goda förutsättningar för att du kommer att det är användbart även för ditt företag, oavsett vilken bransch eller industri du verkar inom.

Namnet på detta ramverk – VRIO, står för följande:

  • Value – Värde
  • Rarity – Sällsynthet
  • Imitability – Imiterbarhet
  • Organization – Organisation

När dessa faktorer används på rätt sätt kan du som strateg betrakta dessa var och en för sig och se vilken stark effekt dessa kan ha för på verksamhet. Det är alltid viktigt att utvärdera de möjligheter som ditt företag har att tillgå eftersom det är dessa möjligheter som du kan använda för att konkurrera på marknaden. Om du inte är helt säker på vad du har för möjligheter internt inom organisationen blir det mycket svårare att möta den tuffa konkurrensen som råder på marknaden.

För att bättre förstå hur VRIO-Analys kan hjälpa dig när du sätter ihop en strategisk plan för ditt företag, går vi igenom de fyra punkterna en efter en nedan.

Frågan om värde (Valuable)

Frågan om värde innebär att man försöker fastställa om företagets/organisationens resurser och förmåga kan klara av de möjligheter och hot som finns i dess omgivning. Har företaget/organisationen rätt kompetens för att lösa nya uppgifter så är resurserna och förmågorna värdefulla.

Frågan om sällsynthet (Rare)

Sällsyntheten utgår från att om företaget/organisationen har värdefulla styrkor så ger inte dessa några konkurrensfördelar om även andra företag/organisationer innehar dem. Om exempelvis en region har ett väl fungerande sjukvårdsystem, en koncentration av universitet, högskolor och forskningsverksamhet eller ett attraktivt skattesystem så innebär det ingen konkurrensfördel om flera andra regioner också förfogar över dessa styrkor.

Frågan om imitation (Imitate)

Genom frågan om imitation studerar man om företagets/organisationens resurser och förmåga är lätta att kopiera eller inte. Om dessa är svårkopierade innebär det att företaget/organisationen har en konkurrensfördel som sträcker sig över tiden. En resurs eller förmåga anses svårkopierad om det innebär en kostnadsnackdel för konkurrenten att utveckla den. Att ett företag/organisation är svårkopierad kan bero på olika saker. Fysiska resurser kan vara lätta att kopiera medan sociala resurser är desto svårare, t.ex. vänskapsrelationer och förtroende.

Frågan om organisation (Organization)

Den sista frågan handlar om hur effektiv företaget/organisationen är. Är företaget/organisationen kapabel att utnyttja sina värdefulla, sällsynta och svårkopierade resurser och förmågor? En skickligt uppbyggd organisation kan dessutom kompensera organisationen eller företaget om den ännu inte besitter rätt förmåga eller resurser.
Metodens fördel är att den är relativt enkel och att den fokuserar på faktorer som ofta förbises i andra analysmodeller.

Frågan om värde

När du tittar på en resurs inom din organisation, är en av de första saker du bör göra avgöra om den potentiella resursen faktiskt har något värde för företaget som helhet. Om något i ditt företag kan hjälpa dig att utnyttja en möjlighet på marknaden, kan det vanligtvis anses vara värdefullt. Eller så omvänt, om det kan hjälpa dig att eliminera ett hot som potentiellt kan skada din verksamhet, kan det också vara värdefullt. Om en resurs inte gör något för att antingen hjälpa dig att dra nytta av på marknaden eller mildra ett hot på marknaden, bör det betraktas som en svaghet.

Att förstå värdet (antingen positivt eller negativt) av allt inom ditt företag är en av nyckelfaktorerna för att uppnå framgång på lång sikt. På många sätt är detta likt det som en idrottscoach vet om styrkor och svagheter hos varje spelare i hans eller hennes lag. Att använda spelare på rätt sätt avgör hur ett lag lyckas i en sport, och tillvägagångssättet är det samma i företag och affärer. Genom att veta vilken typ av värde du kan få från alla resurser som står till buds, kan du gå fortsätta att planera och vara mer säker på att du fattar de rätta besluten.

Frågan om sällsynthet

Sällsynthet kan vara svårt identifiera i företag och organisationer, men det är utomordentligt värdefullt när det finns inom ditt företag. Har du något i din organisation som är sällsynt inom ditt område? För att sällsynthet ska bidra till att skapa konkurrensfördel, måst den uppfylla två specifika kvalifikationer – den måste vara svår att identifiera och den måste vara hållbar!

Om något har kort livslängd eller om det lätt kan uppnås av andra företag, uppfyller det inte denna definition av sällsynthet. När du väl har identifierat element inom din operation som uppfyller klassificeringen av sällsynthet bör du leta efter sätt att utnyttja dem på marknaden. Att ha sällsynta resurser kommer bara att vara till nytta för lönsamhet och vinst, om du effektivt sätter igång dem i praktiken.

Fråga om imitation

Imitation och kopiering finns överallt i alla affärer och på marknader. När ett företag ser att ett konkurrerande företag når framgång med en viss produkt, kommer de ganska så snabbt försöka imitera den produkter som mycket det går för att komma in på marknaden och därmed konkurrera. Det andra företaget som kommer in på marknaden kommer vanligtvis att försöka konkurrera med ett lägre pris, eftersom den första etableringen redan har varumärkeskännedom och viss grad av kundlojalitet. När det kommer till produkter och tjänster i din verksamhet bör du fundera på hur troligt det är att de kommer att imiteras/kopieras. Om de kan imiteras relativt enkelt, vad skulle kostnaden bli för att göra det? Att tänka på dessa frågeställningar kan hjälpa dig att förutse vad konkurrenterna kan tänkas ta sig för.

Om du kan skydda dina resurser med hjälp av patent och immaterialrättsliga åtgärder kan du möjligtvis göra det svårare för konkurrenterna att imitera/kopiera dina produkter/tjänster. Du kommer säkerligen inte att kunna skydda dig till 100%.

Det finns vanligtvis sätt att kringgå juridiskt skydd, särskilt för företag som helt drivs av att ta tillbaka så mycket marknadsandel från din verksamhet som möjligt. När något är relativt lätt imiterat/kopierat, är det enda sättet att ligga steget före marknaden, att hela tiden komma med nya innovationer och erbjudanden som ännu inte imiterats/kopierats.

Frågan om organisation

Den sista punkten på denna lista är frågan om organisation. Detta handlar om när företaget är strukturerat på ett sådant sätt att det kan utnyttja en eller alla fördelar som har identifierat inom de tre första punkterna. Som nämnts ovan är en fördel bara användbar om du framgångsrikt kan utnyttja den till ytterligare försäljning, marknadsandelar, vinst etc.

I den här fasen av VRIO-analysen behöver du reflektera över hur du kan strukturera din organisation för att säkerställa att du har så mycket konkurrensfördel som möjligt. Detta skulle kunna betraktas som att ”spela med dina styrkor”. Genom att ge verksamheten möjlighet att göra det som den är bäst så ofta som möjligt kommer du att vara på god väg mot en lönsam framtid.

Att använda VRIO-analys är ett bra sätt att hitta de konkurrensfördelar som ditt företag kan använda gentemot dina konkurrenters. Du kommer troligen att upptäcka att du också har några svagheter utöver dina styrkor, och det är okej. Du vill ju få den ärliga bilden av ditt företag när du arbetar genom denna typ av analys och en ärlig recension av ditt företag är det enda sättet att bygga för framtiden. När du väl har gått igenom listan över de fyra punkterna ovan för alla de resurser du har till hands, får du en bra bild av var du står idag och vad du kan göra för att förbättra din verksamhet framåt.

Nyckelfaktorer

Den strategiska processen som de flesta företag företar sig innehåller förs en visionsformulerilng och därefter, målformulering, intern och extern analys, strategiska val (både på företagsnivå och affärsområdesnivå) och strategisk implementering.

VRIO-analysen passar bra in i det interna analyssteget, men används som ramverk för att utvärdera nästan alla resurser och kapaciteter hos ett företag oavsett vilken fas av den strategiska modellen det faller in under.

VRIO-analysen bedömer flera utvärderingsdimensioner för organisationen såväl som för sina konkurrenter: Frågan om värde, sällsynthet, imitation, organisation.

Frågan om värde (Valuable) – Frågan om värde innebär att man försöker fastställa om företagets/organisationens resurser och förmåga kan klara av de möjligheter och hot som finns i dess omgivning.

Frågan om sällsynthet (Rare) – Sällsyntheten utgår från att om företaget/organisationen har värdefulla styrkor så ger inte dessa några konkurrensfördelar om även andra företag/organisationer innehar dem

Frågan om imitation (Imitate) – Genom frågan om imitation studerar man om företagets/organisationens resurser och förmåga är lätta att kopiera eller inte. Om dessa är svårkopierade innebär det att företaget/organisationen har en konkurrensfördel som sträcker sig över tiden.

Frågan om organisation (Organization) – Den sista frågan handlar om hur effektiv företaget/organisationen är. Är företaget/organisationen kapabel att utnyttja sina värdefulla, sällsynta och svårkopierade resurser och förmågor?

Att använda VRIO-analys är ett bra sätt för att identifiera de konkurrensfördelar som ditt företag kan använda mot konkurrenterna.

Leave A Comment

Related Posts