Categories: Strategi
12,4 min read
Dela innehållet:

I detta avsnitt kommer vi att gå igenom hur du på ett enkelt, men systematiskt sätt kan lägga upp ditt strategiska planeringsarbete.

Beskrivning

Hur kan din organisation bli ledande aktör i din bransch och en vinnarorganisation? Det är den viktigaste och mest grundläggande frågan inom strategisk utveckling.

För att vinna något som är både värdefullt och attraktivt krävs en plan för hur man ska agera. Idrottslag är ett bra exempel på organisationer som utnyttjar detta till fullo i jakten på förstaplatsen i det stora idrottsevenemanget. Detta gäller även för ditt företag, affärsområde eller projektgrupp.

Att blir framgångsrik innebär att du ser och förstår hur du kan använda dina talanger och resurser på det mest optimala sättet och inser att detta är vägen framåt om du ska kunna vara konkurrenskraftig och t.o.m. bli marknadsledande.

Formulera en företagsstrategi!

I ett vinstdrivande företag där konkurrens, lönsamhet och vinst är prioriterat kommer dina mål att skilja sig från dem i en ideell-, offentlig eller ”icke vinstdrivande”- organisation. Likaså kommer målen för t.ex. ett affärsområde eller projekt ha en annan dimension och omfattning är de mål som gäller för din organisation som helhet.

Till exempel, och beroende på omfattning och omständigheter, kanske du vill utveckla strategier för att:

 • Öka lönsamheten
 • Erövra en större marknadsandel
 • Förbättra kundnöjdhet och kundtillfredsställelse
 • Slutföra ett projekt inom uppsatta budgetramar

För att bestämma din strategi måste du förstå de interna och externa omvärldsfaktorer som påverkar dig verksamhet. Med den förståelsen kan du identifiera konkurrensfördelar och använda dem för att lyckas. Därifrån kan du fatta välgrundade val och genomföra din strategi effektivt.

Ett möjligt angreppssätt att skapa en strategisk process är att dela in den i följande trestegsprocess:

 1. Analysera det sammanhang och kontext i vilken företaget verkar
 2. Identifiera strategiska alternativ
 3. Utvärdera och välj de bästa alternativen

Låt oss titta närmare på denna process och även några användbara verktyg som kan hjälpa dig att utveckla din strategi.

Steg 1: Analysera det sammanhang och kontext i vilken företaget verkar

I det här första skedet säkerställer du till att du förstår din egen verksamhet och din omvärld fullt ut. Gör följande:

Analysera din organisation

För det första, inventera och analysera dina resurser, åtaganden, förmågor, styrkor och svagheter. En SWOT-analys är ett bra verktyg för att avgöra vad du gör bra och var du har för svagheter, förutsatt att du använder det noggrant. Det är mycket lättare att uppnå dina mål när dina strategier använder dina styrkor utan att avslöja dina svagheter.

Titta även på dina kärnkompetenser. Dessa belyser dina unika styrkor och hjälper dig att förstå hur du och din organisation kan särskilja sig från dina konkurrenter.

Analysera din miljö

I nästa steg är det dags att analysera din omvärld och försöka förutsäga vad som sker där ute. Finns det intressanta och spännande möjligheter som du ska ta tag i och utveckla/driva? Vilka framtida scenarier är det troligt att din bransch möter och på vilket sätt kommer detta påverka dig och det arbete du gör?

När du analyserar din omvärld finns det flera modeller att tillämpa t.ex PEST-AnalysPorters Diamant och Porters Fem Krafter som alla är bra metoder i omvärldsanalyssammhang. Dessa modeller visar på var någon stans du har en stark position i den större kontexten och var någonstans du kan stöta på problem och utmaningar.

När du väl förbereder arbete med att skapa din strategi bör du se till att du arbetar på ett sätt som är anpassat till förändringar i din omvärld snarare än att arbete emot dessa förändringar. De flesta omvärldsfaktorer är oftast bortom din kontroll så var vaksam på att du inte har utformat en strategi som förutsätter förändringar som du inte råder över. Om man inte är uppmärksam kan man lätt hamna i en sådan situation som både kommer att sluka mycket tid, resurser och på sikt, bli väldigt olönsam!

Flera tips och rerkommendationer:
En TOWS-matris kan hjälpa dig med din interna och externa analys. Detta ramverk och modell kombinerar allt du har i din SWOT-analys (TOWS är SWOT omvänt) och applicerar sedan den på att utveckla en strategi som antingen maximerar styrkor och möjligheter, eller minimerar svagheter och hot.

Analysera dina kunder och intressenter

Din strategi definierar hur du bäst konkurrerar och hanterar konkurrens i det avseendet hur du bäst uppfyller dina kunders önskemål och hur nöjda de är. I vinstdrivande företag så gäller ju det att hålla kunder och aktieägare nöjda. I offentliga organisationer t.ex. förvaltningar, ideella organisationer m.m. finns andra intressenter som ska göras nöjda och belåtna. Strategisk planering måste alltid väga in dessa aspekter.

Identifiera dina kunder och intressenter. Vad vill dina kunder ha? Och vilka är de viktigaste intressenterna som påverkar organisationens framgång? En intressentanalys kan vara användbar i arbetet med att identifiera upptäcka dessa behov och preferenser.

Titta också på din marknad lite mer i detalj. Här ska du finna svar på viktiga frågor som ”Hur ser vårt marknadssegment ut?”, ”Vilka subgrupper kan vi nå mest kostnadseffektivt?” och ”Vilken är vår optimala marknadsföringsmix?

Analysera dina konkurrenter

I ett traditionellt vinstdrivande företag måste du förstå hur dina produkter står sig i jämförelse med konkurrenternas produkter och hur dina konkurrenters kompetenser ser ut i jämförelse. Hur enkelt eller svårt är det att etablera sig på din marknad? Vilka alternativ har kunderna?

I artikeln om USP-Analys beskriver vi hur du kan identifiera på vilka sätt du kan konkurrera mest effektivt. Du hittar också många användbara verktyg som kan hjälpa dig att förstå och läsa av konkurrenter i avsnittet om konkurrenskraftig intelligens.

Icke-vinstdrivande organisationer, avdelningar och projekt har också konkurrenter. Andra projekt inom organisation och team inom t.ex. samma avdelning konkurrerar om pengar och resurser. Därför måste du bevisa att du kan mäta, uppnå mål och bidra till organisatorisk framgång.

Steg 2: Identifiera strategiska alternative

I steg 1 gick du igenom hur din organisation eller företag ser ut i en kontext och sammanhang i förhållande till intern och extern omvärld. I nästa steg behöver du gå igenom på vilket sätt du kan skapa konkurrensfördelar för att uppnå dina mål. Nedan följer ett antal olika tillvägagångssätt och aktiviteter som bidrar till att fatta beslut om detta:

Alternativ för Brainstorming

För att kunna genomföra en bra process så finns modeller för Brainstorming, Omvänd Brainstorming och Starbursting som undersöker och identifierar hur du och ditt team bäst utvecklar konkurrensfördelar. Utgå från din organisations uppdrag och mission, men beroende på hur din roll ser ut i organisationen så fundera över hur mycket detta ska eller behöver begränsa?

Identifiera möjligheter och hot

I SWOT-analysen identifierade du några av de viktigaste möjligheten och hoten du står inför. Använd dessa som utgångspunkt och brainstorma ytterligare fram vad som du kan göra för att ytterligare maximera möjligheter, minimera eller eliminera hoten och till och med vända hot till möjligheter.

Lösa problem

Att ha en ansats för att lösa problem kan också vara ett bra tillvägagångssätt i det här steget. Om ett problem är att du och din organisation inte uppnår uppsatta mål så bör du fråga dig själv hur och på vilket sätt detta istället kan göras. Om t.ex. alla aktörer i din bransch ser samma problem och dessa är svåra att lösa är det ju en absolut konkurrensfördel om du kan lösa just detta problem eller problemen.

Om du till exempel vill öka dina kundnöjdhetsbetyg i en bransch som i stort har dålig kundnöjdhet är ju din startposition t.ex. ”låg tillfredställelse”. Brainstorma då varför det är så och skapa strategiska alternativ som kan bidra till att öka eller förbättra tillfredsställelsen. Här finns några verktyg och modeller som går att använda såsom Root Cause Analysis, 5 Whys och Appreciate Inquiry kan ge dig några intressanta nya perspektiv på dessa problem.

Steg 3: Utvärdering och val av strategiska alternativ

Det sista steget är att utvärdera strategiska alternativ i detalj och välj de som du vill tillämpa.

Utvärdera alternativ

I det här skedet har du förmodligen identifierat flera bra projekt som du kan driva. Du måste nu utvärdera dessa för att välja de bästa strategiska alternativen. Tänk på alla alternativ du har identifierat, men fatta inte ett slutgiltigt beslut förrän du genomfört hela din utvärdering.

Börja med att utvärdera varje alternativ i ljuset av de kontextuella faktorerna du identifierade i steg 1. Vad berättar de om varje alternativ?

Modeller och verktyg som kan vara till hjälp är t.ex: Riskanalys,  Failure Modes and Effects Analysis och Impact Anlysis kan hjälpa dig att upptäcka de möjliga negativa konsekvenserna av varje alternativ, vilket kan vara mycket lätt att missa. Se till att du utvärderar dessa noggrant.

Många alternativ kommer att analyseras utifrån finansiella aspekter. Här är modeller och verktyg som Kostnadsnyttoanalys, Break-even-analys, Nukostnadsberäkning (NPV) och interna avkastningsräntor och Beslutsträd användbara.

Beslutsmatrisanalys är särskilt användbart för att sammanföra finansiella och icke-finansiella beslutskriterier. Det hjälper dig att värdera individuella beslutskriterier och överväga subjektiva egenskaper – liksom objektiva, konkreta faktorer som kostnad för och avkastning på investeringar.

Välj det bästa sättet framåt

När din utvärdering är klar måste du fatta beslut om det bästa strategiska alternativet eller alternativen, men se till att inte välja för många då du kan riskera att inte ha tillräckligt med resurser.

Stäm av och matcha dina idéer med din organisations Vision, Mission och Värdegrund och uppdatera dem om det behövs. Det är lätt att glömma dessa kritiska element under strategisk planering, så se till att det du vill uppnå konkurrensfördel och bli bäst på är något som bidrar till organisationens övergripande syfte.

Du kan stämma av dina idéer med hjälp av t.ex. Ladder of Inference. Detta hjälper dig att bekräfta hur bra resonemanget och diskussionen är som har utvecklat din strategi.

Rekommendation och tips:

Det finns mycket debatt och oenighet om det bästa sättet att utveckla en strategi. Var inte rädd för att anpassa detta tillvägagångssätt till dina egna specifika omständigheter!

Tre element för implementering av strategier

Det är inte bra att utveckla en strategi om du inte implementerar det framgångsrikt, och det är här många människor går vilse.

När du ska implementera din strategi, överväg följande tre element – förtydliga, kommunicera och iscensätt – som identifierades av konsulten Scott Edinger. Låt oss titta på var och en i lite mer detalj.

Förtydliga din strategi

Din strategi måste förstås av människor på alla nivåer i din organisation, inte bara i styrelserummet. Se till att du kan uttrycka det i ord som är lätta att relatera till, och var noga med att undvika företagsjargong och ”företagspresentation”.

Kommunicera din strategi

Använd alla till buds stående medel till ditt förfogande för att kommunicera din strategi till din organisation, både digitalt och genom personliga presentationer. Din strategi kommer att påverka alla, så det är viktigt att de förstår ditt nya fokus och riktning, och hur det kommer att påverka deras eget arbete.

Iscensätt din strategi

Utarbeta metoder och processer för att genomföra din strategi i hela organisationen. Konsultera med chefer och förse dem med uppgifter som i praktiken går att tillämpa på deras egna avdelningar, inklusive eventuella utbildningsbehov eller processförbättringar som behöver göras. På detta sätt kan du säkerställa att din strategi förverkligas.

Rekommendation och tips:

Se våra artiklar om VMOST Analysis och Balanced Scorecard för sätt att överbrygga klyftan mellan strategiutveckling och implementering.

Nyckelfaktorer

Din valda strategi(er) visar hur du ska uppnå framgång, oavsett hur den framgången definieras. Oavsett om du utvecklar en strategi på ett personligt plan (för dig själv), team eller på organisationsnivå, är själva processen av avgörande betydelse för själva slutresultatet.

Identifiera dina unika förmågor och förstå hur du använder dem till din fördel samtidigt som du minimerar hot. Processen och verktygen som ges som exempel ovan hjälper dig att identifiera en rad potentiella strategier för framgång, så att du i slutändan kan välja den som passar dig bäst.

Tillämpa detta i dagliga livet

Tillämpa strategiutveckling i ditt dagliga liv genom att tänka på dina egna, personliga omständigheter. Reflektera över frågeställningarna nedan för att ser hur du kan utvecklas framåt. Här är några viktiga frågor att tänka på:

 • Vilka är dina personliga styrkor, svagheter, möjligheter eller hot och vad är dina ”kärnkompetenser”?
 • Vad kan du uppnå om du fokuserar på och använder dessa?
 • Vilka är de ”Big Picture” trenderna i din miljö?
 • Hur kan du övervaka eller parera och anpassa dig till dessa externa faktorer?
 • Vilka är de personer som är viktiga för din framgång (dina intressenter)?
 • Vilka alternativ har du?
 • Vilka av dessa bör du överväga?
[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Leave A Comment

Related Posts