Categories: Marknadsföring
7,6 min read
Dela innehållet:

Om du någonsin har lett ett framgångsrikt marknadsföringsteam kommer du att veta att det finns mycket mer att marknadsföra än rikta in sig på att ”främja rätt produkt, på rätt plats, vid rätt tidpunkt”.

Det tar mycket tanke och förståelse att marknadsföra en produkt eller tjänst framgångsrikt, och du gör en viktig del av detta tänkande genom processen att utveckla din marknadsföringsstrategi.

Här ställer du frågor som ”Vem är våra kunder och våra konkurrenter?”; ”Vad är det som kommer att göra att vår produkt eller tjänst sticker ut eller är unik på marknaden?”; ”Vilka marknadstrender kan vi dra nytta av?”; och ”Hur kan vi marknadsföra vår produkt så att vi utnyttjar vårt företags möjligheter på bästa sätt?”

Det här är bara några av de frågor som du behöver svara på och den här artikeln tittar på några av de verktyg, strategiramverk och koncept som du kan använda för att utveckla en effektiv marknadsstrategi.

Tips:

Att prata om ”produkter och tjänster” är besvärligt – där vi hänvisar till ”produkter” på egen hand nedan är dessa punkter lika relevanta för tjänster!

Nyckelelementen i marknadsföringsstrategin

Det finns många olika tillvägagångssätt som du kan använda för att utveckla din marknadsföringsstrategi, och det finns ingen enda, allenarådande process som du kan följa. Men du bör/måste tänka på följande fyra områden (åtminstone) när du funderar på hur du marknadsföra din produkt:

 1. Situationsanalys.
 2. Kundanalys.
 3. Konkurrentanalys
 4. PR-strategi.

Vi tittar nu på varje element separat och undersöker hur de passar ihop.

1. Situationsanalys

Detta steg hjälper dig att identifiera trender, möjligheter, hot och framgångsfaktorer som bildar det sammanhang som framgångsrikt arbetar inom.

Först betraktar du helheten av vad som händer på marknaden just nu. Använd verktyg som PEST – Analys att utvärdera vad som händer i din omgivning och identifiera och analysera branschtrender som kan påverka dig.

PEST – Analys hjälper dig att identifiera och tänka på de politiska, ekonomiska, sociokulturella och tekniska förändringarna som påverkar din marknad. Det här är de faktorer och saker som kommer att förändra människors preferenser och påverka hur din produkt mottas på marknaden nu och i framtiden.

Porters fem styrkor hjälper dig att förstå maktbalansen på din marknad, så att du kan anpassa ditt sätt att agera på marknaden på bästa sätt. Genom att ta reda på vem som har den dominerande ställningen på din marknad (om det är du eller dina leverantörer, konkurrenter eller kunder) kan du identifiera din bästa möjliga strategi för framgång.

Du kan också använda SWOT – Analysverktyget som kan vara behjälpligt i analysen av styrkor och svagheter på din marknad och identifiera hur du kan stärka företagets position. Du kan också använda dig av VRIO – Analys för att identifiera vilka interna resurser som du kan dra nytta av för att lyckas.

2. Kundanalys

När du väl förstår din situation kan du börja titta på de personer som kan vara dina kunder. Här försöker du identifiera grupper av människor som du kan nå kostnadseffektivt, med en unik fördelaktig produkt.

Kunderna kommer att variera i profil och vad de vill och förväntar sig av dina produkter, så du bör skräddarsy din marknadsföringsstrategi för att möta dessa olika behov.

Ett effektivt sätt att göra detta är genom Marknadssegmentering, vilket är ett användbart sätt att identifiera grupper av kunder med gemensamma behov, som kan tillgodoses inom gemensamma marknads/försäljningskanaler. Genom att segmentera din marknad kan du börja förstå de olika behoven hos varje grupp och rikta sedan in dina marknadsinsatser för att på så sätt möta upp och tillgodose varje  behov.

För att kunna göra detta bra måste du förstå dina marknadssegment och kunderna som rör sig inom dessa. Till exempel:

 • Vilka segment finns nu?
 • Hur stort är varje segment och växer eller minskar det i storlek?
 • Vad är intäktspotentialen för varje segment?
 • Hur lönsamt bedöms varje segment vara?

Samla in information som du kan använda för att identifiera viktiga framgångsfaktorer för varje segment som du är intresserad av. Försök sedan titta på de geografiska, psykografiska (behov, värderingar, attityder och rädslor) och demografin som karakteriserar människorna inom den.

Marknadsmål

När du är redo och ser i vilken riktning du ska gå kan du börja fundera över följande frågeställningar:

 • Vilket segment ska du rikta in dig på?
 • Hur vill du uppfattas på marknaden?
 • Vilken varumärkesprofil ska du ha?

Dina beslut här kommer att vägleda dig i din konkurrentanalys och slutligen dina marknadsföringsstrategier.

När du kommit så här långt kan du överväga flera strategiska alternativ genom modeller såsom Bowmans Strategiska Klocka och Porters Genreriska Strategier. Dessa är alla utmärkta verktyg för att definiera hur du på bästa sätt kan konkurrera på din marknad.

Tips:

Ansoff Matrise kan hjälpa dig att tänka på de möjligheter och risker som är förknippade med nya produkter och nya marknader.

3. Konkurrentanalys

Du måste också förstå dina konkurrenter och deras produkter så att du kan utveckla starka försäljningsargument som är starkare än dina konkurrenters.

En del av detta arbete och förståelse innebär att identifiera vad kunderna värderar högst om din produkt(er) och vad som särskiljer dessa på marknaden – det är här ett verktyg och modell som USP (Unique Selling Proposition) kan vara till hjälp.

USP Analys hjälper dig att tänka på de faktorer som är viktiga för dina kunder när de fattar ett inköpsbeslut och det ger dig ett ramverk för att jämföra hur du kan betygssätta dessa mot dina konkurrenter. Samtidigt med detta kan du tillämpa och använda modellen och verktyget Kärnkompetensanalys för hur du kan utveckla unika värdefulla kompetenser/färdigheter inom din organisation.

Viktiga frågor att fråga när du analyserar dina konkurrenter är:

 • Vem är dina viktigaste konkurrenter?
 • Vilka marknadspositioner upptar de?
 • Vad erbjuder de som inte du gör?
 • Vad är deras styrkor och svagheter?
 • Vad gör du bättre eller sämre än de gör?
 • Vilka är deras USP?
 • Vilka konkurrenssituationer kan du förutse?
 • Vilka konkurrerande förflyttningar kan du tänkas ta?

4. PR/Reklamstrategi

Det här sista steget i arbetet med att utveckla din marknadsföringsstrategi innebär att tänka igenom de taktiska beslut som du kommer behöva göra för att nå dina marknadsföringsmål.

Här bör du ta en ordentlig funderare och titt på Marknadsmixen för att definiera produkt-, pris-, promotion- och plats- (distribution) strategier.

Nyckelfaktorer som bör inkluderas i detta steg är:

 • Vilka marknadsmål sätter du upp för nästa sexmånadersperiod? Näst år? Nästa fem år+
 • Vilka nyckeltal använder du för att mäta och följa upp framgång?
 • Vilken produktmix kommer du att erbjuda? Här kan du använda dig av verktyg och modeller såsom Produktlivscykel och Product Diffusions Curve.
 • Vilken slag prissättningsstrategi kommer du att använda?
 • Hur ska du marknadsföra dina produkt(er)? Kommer du använda digitala kanaler, sociala medier etc?
 • Hur ska du distribuera dina produkter och hur ska de säljas?

När du kommit så här långt så säkerställ att din marknadsstrategi är väl synkroniserad med organisationens övergripande affärsstrategier. Det brukar bli stora problem om det inte är så!

Nyckelfaktorer

Det finns ingen given och självklar process för att utveckla en marknadsföringsstrategi, men det finns några bra verktyg som du kan använda för att utveckla en.

Analysera först din situation genom att titta på din omgivning. Identifiera sedan dina kunder och de marknader som du riktar in dig på.

Du måste också analysera dina konkurrenter för att få en bra förståelse för hur du kan positionera dig själv på marknaden och lär dig förstå vad kunderna värderar hos dina produkter så att du kan marknadsföra detta mot potentiella kunder.

Använd sedan denna information för att bestämma din marknadsföringsstrategi och kom ihåg att du kan behöva arbeta tillbaka genom processen för att säkerställa att alla delar av din strategi är konsekvent.

Leave A Comment

Related Posts