Dela innehållet:

Vad är Turnaround Management?

Turnaround management handlar om omstrukturering och förnyelse av ett företag för att återuppliva det. En sådan förvaltningsstrategi används när företaget är under ekonomisk press, eller när det kämpar för att hålla jämna steg med konkurrenterna. Det är viktigt att inte vänta för länge innan du ingriper. Turnaround management processen måste börja innan det är för sent. I vissa fall anlitas en extern expert  för att erbjuda stöd, vilket kan vara en konsult eller konsultfirma. I det scenariot är turnaround management ganska lik  interim management eller management coaching.

De viktigaste inslagen i turnaround management är att analysera, planera och genomföra en strategisk plan för att befria företaget från svåra situationer och hinder. Då använder man analyser och planering för att återföra verksamheten som är i trubbel tillbaka till  solvent och lönsam verksamhet. Den identifierar orsaken till bristen på prestanda på den egna marknaden och korrigerar den. Efter godkännande av planen genomför en expert eller t.ex. konsult planen. I praktiken upplevs turnaround management ofta som långsam och komplex. Det beror på att processen går emot det naturliga sättet verksamheten drivs, vilket oftast tar tid.

Turnaround Management i ett sammanhang

Turnaround managers kallas också benämnas på andra sätt,  men arbetar för organisationen i fråga så länge det är i omställningsfasen. Beroende på komplexitet kan dessa uppdrag pågå allt från tre månader till två år.

Turnaround management är inte bara tillämplig på företag med ekonomiska problem; Det kan också användas för att täcka upp i en situation där nuvarande ledning eller kompetens saknas eller har hamnat i en situation där man inte kan genomföra förändring. Det är också användbart i situationer där organisationens riktning eller strategi förändras och måste genomföras med t.ex. extern hjälp.

Det innebär att turnaround management är nära relaterad till förändringsledning (Change Mamagement). Organisationer som har står under extrem tillväxt är oftast i behov av Turn around management. De flesta som jobbar med turnaround-situationer är egenföretagare eller jobbar som interimschefer. Andra kanske jobbar som konsulter i större konsultföretaget inriktade på förändringsprocesser.

Tecken på när du ska använda Turnaround Management

Att leda ett företag är en omfattande process och dess framgång beror delvis på starkt ledarskap och korrekta marknads- och rapportanalyser. Det finns många skäl till när ett företag ska förstå när det är nödvändigt att använda sig av Turnaround management.

Signaler från marknaden

Företag är ständigt utsatt för marknadsfluktuationer. Den dynamiska karaktären i en bransch kan försvaga ett företag om den inte reagerar i tid. Till följd av detta kan organisationer förlora marknadsandelar till sina konkurrenter och vara i behov av en turnaround. Orsakerna till utmaningar på marknaden kan vara olika. Ibland orsakas dessa av den tekniska utvecklingen, eller snarare teknisk föråldring. Andra gånger är det marknadsföringsstrategi.

Å andra sidan är det också möjligt att ett företag går igenom en tillväxtfas, antingen avsiktligt eller oavsiktligt. Extrem tillväxt leder ofta till problem och innebär att ledningen måste arbeta med små eller inga marginaler alls.

Interna signaler

Information som rapporteras inom organisationen är grunden för beslutsprocesser i ledningen. När de interna rapporteringsmekanismerna inte fungerar bra kan detta leda till problem med de val som görs. Detta kan dra in organisationen in i en nedåtgående spiral av dåliga beslut, baserat på ett enda tidigare dåligt beslut. Det kan också leda till att ledningen fastnar i en strategi som tidigare fungerat, men som nu inte längre gäller. Genom att omforma organisationsstrukturen med Turnaround management kan göra att företaget kommer på rätt köl och blir lönsamt och fortsatt framgångsrikt.

Interna kriser kan också vara en anledning att använda Turnaround management. Exempel på detta kan vara med en framgångsrik ledare eller chef slutar eller att det uppstår konflikter inom organisationen.

Turnaround Management stadier

Processen för varje enskilt fall är olika, men det finns ett antal steg som är typiska för Turnaround management. Dessa förklaras nedan.

Fas 1: Analys och definition

Under den första fasen av turnaround management är ett företags prestationsfrågor tydligt definierade. Eventuella kritiska finansiella indikatorer  analyseras noggrant för att stoppa ytterligare nedgång. Den första fasen varar vanligtvis inte mer än två veckor. Information samlas in om följande aspekter:

 1. Historiska finansiella data
 2. Intressenter
 3. Orsaken till den problematiska situationen
 4. Potentiella lösningar
 5. Riskanalys

Fas 2: Strategiutveckling

När problemen har identifierats är det dags att starta en strategisk planeringsprocess. Denna fas kallas också stabiliseringsfasen. En viktig del av detta är att identifiera styrkor och svagheter, samt hot och möjligheter(SWOT-analys). Styrkor och svagheter blir tydliga efter en intern analys, och informationen om företagets hot och möjligheter kommer från en extern analys.

På grundval av den information som samlas in från detta skapas en långsiktig vision och ett uppdrag och mål  upprättas. Vissa egenskaper hos stabiliseringsfasen är följande:

 1. Återta kontrollen
 2. Förändringar i ledarskap
 3. Betoning på intressenter
 4. Strategiskt fokus
 5. Processoptimering (BPR)
 6. Omstrukturering (finans, företagsorganisation)

Fas 3: Utveckling av handlingsplaner/tidsplan

En handlingsplan  utarbetas på grundval av den nya strategin. Handlingsplanen innehåller aktiviteter som måste genomföras för att få den nya strategin att fungera som avsett. En organisation bygger på strategi, så det kan ta lite tid innan alla processer ger resultat. Verksamheten är indelad i kort-, medellångt och långsiktigt perspektiv. Varje verksamhet bidrar till verksamhetens behov av förändring och till det övergripande uppdraget.

Fas 4: Genomförandefas

Nästa steg i omställningshanteringen är att utnyttja handlingsplanen  från föregående fas. Detta skede kan ta flera månader upp till ett år. Genomförandefasen handlar inte bara om att genomföra den nya strategin, utan också om att vägleda, stödja och coacha de berörda medarbetarna. Det är viktigt att varje arbetsuppgift stödjer organisationens allmänna vision och uppdrag.

För att stödja detta kan företaget:

 1. Skapa en kommunikationsplan
 2. Hålla möten
 3. Erbjuda och genomföra coaching
 4. Skapa kontaktpunkter för frågor/feedback

Fas 5: Utvärdering

Under den sista fasen av Turnaround management sker utvärdering även om genomförandet inte har slutförts till 100%. Regelbundna utvärderingar görs för att övervaka kritiska frågor och vid behov, korrigera strategin för att uppnå högre effektivitet.

Så här sammanfattar du Turnaround Management

Turnaround management handlar om att ge nytt liv åt en organisation genom att genomföra långtgående omstruktureringar och förändringar. Grunderna i Turnaround management liknar interim management. Den viktigaste delen av Turnaround management är strategisk planering.

En organisatorisk förändring kan krävas på grund otydlig riktning och organisation eller på grund av marknadsutvecklingen. Interna processer är ofta kärnan i besvärliga situationer som kräver Turnaround management att erbjuda en lösning. Att vända ett företag kan delas in i flera steg. Det första steget är att identifiera kritiska problem eller utmaningar. Den andra etappen handlar om att börja stabilisera verksamheten. De andra stegen kan jämföras med stegen i processen för strategisk planering.

Leave A Comment

Related Posts