Categories: Strategi
3,6 min read
Dela innehållet:

TOWS Matris

TOWS Analysis är en variant av det klassiska affärsverktyget SWOT Analysis.

TOWS-analys är ett verktyg som används för att generera, jämföra och välja strategier. Modellen är inte detsamma som SWOT-analysen, och det är verkligen ingen SWOT-analys som fokuserar på hot och möjligheter. Detta är en populär missuppfattning. TOWS-analysen har dock liknande utgångspunkt. TOWS är ett verktyg för strategigenerering och urval; SWOT-analys är ett verktyg för granskning och analys. Man skulle använda en SWOT i början av planeringsprocessen, och en TOWS senare när du bestämmer dig för vägen framåt.

Det finns en avvägning mellan interna och externa faktorer. Styrkor och svagheter är interna faktorer och möjligheter och hot är externa faktorer. Det är här våra fyra potentiella strategier härleder deras betydelse. De fyra TOWS-strategierna är styrka / möjlighet (SO), svaghet / möjlighet (WO), styrka / hot (ST) och svaghet / hot (WT).

Identifiera strategiska alternativ

SWOT- eller TOWS-analysen hjälper dig att få en bättre förståelse för de strategiska vägval du står inför. (Kom ihåg att ”strategi” är konsten att bestämma hur du ska ”vinna” i din affärsmiljö och omvärld. Det hjälper dig att fråga och svara på följande frågor: Hur gör du:

  • Få ut det mesta av dina styrkor?
  • Eliminera dina svagheter?
  • Kapitalisera och ta vara på dina möjligheter?
  • Hantera dina hot?

Ett nästa analyssteg, som vanligtvis är associerat med den externt fokuserade TOWS-matrisen, hjälper dig att tänka på de alternativ du kan tillämpa. Ett sätt att göra detta är att matcha de externa möjligheter och hot du identifierar med dina inre styrkor och svagheter, som illustreras i matrisen nedan:

Använda verktyget

Steg 1: Använd dig av det arbetsblad (SWOT) som finns under fliken verktyg. Skriv gärna ut bladet och genomför en TOWS/SWOT-analys och för in dina resultat i respektive område. Detta är ett enkelt sätt att gruppera och visualisera dina identifierade styrkor och svagheter samt de identifierade möjligheter och hos som du bör analysera.

Steg 2: Använd sedan arbetsbladet för TOWS och för in de viktigaste slutsatserna från SWOT-bladet till det angivna området i TOWS-matrisen.

Steg 3: För varje kombination av interna faktorer och externa omvärldsfaktorer bör du överväga hur du kan använda dem för att skapa bra strategiska alternativ:

  • Styrkor och möjligheter (SO) – Hur kan du använda dina styrkor för att utnyttja dessa möjligheter?
  • Styrkor och hot (ST) – Hur kan du dra nytta av dina styrkor för att undvika verkliga och potentiella hot?
  • Svagheter och möjligheter (WO) – Hur kan du använda dina möjligheter att övervinna de svagheter du upplever?
  • Svagheter och hot (WT) – Hur kan du minimera dina svagheter och undvika hot?

Observera:

WT-kvadraten – svagheter och hot – handlar om defensiva strategier. Hantera dessa för att undvika förluster, men sätt inte tilltro och använd dem för att skapa framgång. Alternativen du identifierar är dina strategiska alternativ, och dessa kan listas i lämplig kvadrant i arbetsbladet TOWS.

Förslag:

När du har många faktorer att överväga kan det vara till hjälp att konstruera en matris för att matcha individuella styrkor och svagheter till de individuella möjligheter och hot som du har identifierat. För att göra detta kan du konstruera en matris för varje kvadrat (SO, ST, WO och WT).

Detta tillvägagångssätt kan hjälpa dig att analysera djupare kring de alternativ och vägval som kan bidra till störst utveckling. Notera eventuella nya alternativ som du identifierar i arbetsbladet TOWS strategiska alternativ.

Steg 4: Utvärdera de alternativ och möjligheter som identifierats och som kan bidra till flest möjligheter och störst nytta samt hur du på bästa sätt uppfyller uppdraget och visionen för din organisation. Addera dessa strategiska alternativ och möjligheter till de övriga alternativ du överväger.

 

TOWS är en variant av den klassiska SWOT-analysen som du kan använda som alternativ i ditt strategiska planeringsarbete.

 

Leave A Comment

Related Posts