Categories: Strategi
4,7 min read
Dela innehållet:

Vad är strategisk planering?

Vilken riktning tar en organisation och varför?

En strategisk planering avgör en organisations riktning/kurs och ger klarhet om den tillhörande beslutsprocessen. Strategisk planering är inriktad på tilldelning av medel, kapital och människor för att genomföra denna kurs. Genom att svara på minst en av de tre frågorna nedan kommer företaget att ha en klar uppfattning om sin strategi:

  1. Vad ska vi göra?
  2. För vem gör vi det?
  3. Hur väl presterar vi och vad utmärker vi oss inom?

Långsiktiga

Många organisationer ser strategisk planering som en process för att definiera sin långsiktiga riktning. Denna tidsperiod kan ta fem år men kan förlängas upp till 20 år. Det är viktigt för organisationer att bestämma sin nuvarande position först och sedan överväga hur de kan uppnå önskad situation. Ett sådant tillvägagångssätt kallas den faktiska / målsituation. En strategisk plan för framtiden är kopplad till det avsedda resultatet.

Mission, vision och värderingar

Många organisationer börjar med att utarbeta en vision och uppdragsbeskrivning  och använda dessa som grund för utformningen av mål och syften. Det finns en tydlig skillnad mellan mission och vision:

Mission / Uppdragsbeskrivning

En uppdragsbeskrivning  definierar orsaken till att en organisation existerar och hur den kommer att överleva. En  uppdragsbeskrivning  kan upprättas för en viss organisation. Den kan utformas på lång sikt eller för varje fas av organisationsutvecklingen (på kort sikt). Syftet med uppdragets tidslinje är att fullfölja organisationens mål och vid behov justera dem. Uppdragsbeskrivningen  mission statement  kan hjälpa de anställda att uppnå väldefinierade mål, förutsatt att dessa är SMART:a mål (specifika, mätbara, uppnåeliga, realistiska och tidssatta).

Vision

Visionenförklaringen är den strategiska delen som definierar den avsedda framtida tillstånd av en organisation. I visionsförklaringen beskrivs de grundläggande och specifika målen, och dessa kommer att utgöra en ram för beslutsprocessen. Begreppet ”vision”  är inriktad på den långsiktiga för vilken en organisation skapar en bild av framtiden.

Värderingar

Värderingar eller kärnvärden  är inbäddade i tron att ett företag delar med alla berörda parter. Dessa värden driver den önskade kulturen i en organisation och påverkar dess prioritetsinställning.

Strategisk planeringsprocess

En uppdragsbeskrivning  kan ses som ett grundläggande begrepp för att uppnå visionen, och detta måste vara i samförstånd med en organisations kärnvärden. Dessa kärnvärden har ett direkt inflytande på organisationens framgång. Men vad ska skrivas först, uppdragsbeskrivningen  eller visionen? Detta beror på ett antal faktorer. För ett nystartat företag eller en ny produkt är visionen den vägledande principen, där resten är en del av den strategiska planeringen. I ett etablerat företag åtföljer uppdragsbeskrivningen visionen och resten av den strategiska planen. Det är mycket viktigt att man, förutom de grundläggande målen, tar hänsyn till organisationens nuvarande situation. Interna resurser och styrkor och/eller svagheter måste beaktas samt yttre omständigheter (möjligheter och/eller hot) och den kurs som ska antas. Det är mycket viktigt att det önskade resultatet framgår redan från början.

Företagskultur

För att kunna arbeta effektivt måste en vision helt införlivas i organisationskulturen. Chefer kan falla tillbaka på visionen och kommunicera detta till de anställda. Chefer kan vara förebilder med avseende på den avsedda visionen och kärnvärdena och skapa kortsiktiga mål. Uppdragsbeskrivningen ska utvärderas kontinuerligt både internt och externt, där den interna utvärderingen ska inriktas på hur medlemmarna tolkar uppdragsbeskrivningen  inom organisationen.

Olika nivåer

Strategisk planering kan översättas till mål som måste utföras inom en organisations olika hierarkier. Strategiska mål är grunden för andra taktiska mål inom en organisation. Dessa taktiska mål ligger i sin tur till grund för målen för mer operativa mål. För varje hierarkisk nivå är det viktigt att överväga ”hur” eller på vilket sätt målet måste genomföras utan att huvudmålet går förlorat. Därför måste frågan ”varför vi gör detta” ställas. På detta sätt kommer alla nivåer i organisationen att vara av samma uppfattning och som ett resultat kommer alla att arbeta med missionen i åtanke.

Verktyg för strategisk planering

Flera modeller kan användas för strategisk planering. Exempel är SWOT-analysen  (styrkor, svagheter, möjligheter till hot), DESTEP-analys (demografiska, ekonomiska, sociala, tekniska, ekologiska och politiska aspekter), STEER-analys (Socio-kulturella, Teknologiska, Ekonomiska, Ekologiska och lagstadgade faktorer), och EPISTLE (miljömässiga, politiska, information, sociala, tekniska, rättsliga och ekonomiska aspekter).

Kärnaktivitet

Strategisk planering är en mycket viktig kärnverksamhet inom både vinstdrivande företag och ideella sektorer och används både formellt och informellt. Strategisk planering, scenarioplanering  och beslutsprocesser måste sluta med konkreta mål och en tydlig stegvis plan så att de avsedda målen kan förverkligas. Strategisk planering handlar alltid om önskat slutresultat, långsiktig planering, politik, mål och syften, strategier, kärnvärden, taktik och konkreta åtgärder.

Leave A Comment

Related Posts