Categories: Management
3,7 min read
Dela innehållet:

Strategic Management (Strategisk Ledning) kan definieras som konsten och vetenskapen för att formulera, genomföra och utvärdera tvärfunktionella beslut som gör att en organisation kan nå sina mål.

Vad är strategisk ledning?

Olika definitioner används för att beskriva ämnet, men få ger ett fullständigt och lättförståeligt svar. Kombinationen av alla 4 definitioner som används tidigare ger oss en mycket tydligare bild av vad ämnet är:

Strategisk ledning är en kontinuerlig process av strategisk analys, strategisk skapande, genomförande och utvärdering som används av organisationer med syfte att uppnå och behålla en konkurrensfördel.

Det generella syftet med detta är att kombinera energin i organisationens olika funktioner med fokusering på att uppnå överlägsen prestation. Det görs vanligen genom de många stegen i processen.

I huvudsak svarar den på följande 3 frågor:

 1. Vart befinner sig organisationen just nu?
 2. Vart är den på väg?
 3. Hur kommer den dit?

Strategisk ledning handlar inte om att förutsäga framtiden utan snarare handlar det om att förbereda sig för den och veta vilka steg företaget kommer att behöva ta för att genomföra sin strategiska plan och uppnå en konkurrensfördel.

Skillnaden mellan strategic Management och strategisk planering

Både strategisk ledning och strategiska planering betyder detsamma! Skillnaden är att den senare används mer i näringslivet medan den förra används i den akademiska kontexten.

Betydelsen av strategisk planering

Krav på en fortsatt och hållbar konkurrenskraftig fördel

Konkurrenskraftiga fördelar är vad som gör stora organisationer konkurrenskraftiga gentemot sina konkurrenter. Rothaermel menar att företag, som har konkurrensfördelar, presterar ekonomiskt mycket bättre resultat än andra företag inom branschen eller bättre än branschgenomsnittet. Vissa företag kan uppnå det utan en grundlig strategisk plan, men för de flesta företag är det viktigt att planera strategiskt, d.v.s analysera, skapa, implementera och utvärdera och göra det kontinuerligt. Det är inte garanterat att företag uppnår konkurrensfördelar genom strategisk planering, men det är en väsentlig process om företaget vill öka sannolikheten att uppnå detta.

Visar saker från bredare perspektiv

Den andra anledningen till att organisationerna inte bara kan lita på deras ekonomi, marknadsföring eller operativa funktion inom organisationen för att skapa konkurrensfördelar, är att chefer inom varje område ofta bara tittar på saker från sitt eget specifika perspektiv [3], vilket är för snävt för hela organisationen att förlita sig på. Oftast är det bara yttersta ledningen (t.ex. VD eller strategiska planerare) som ser hela bilden av företaget och dess omvärld, som kan fatta de beslut som ger konkurrensfördelar.

Underlättar samarbete

Numera involverar de flesta företag mellanchef inom olika områden i processen för att formulera den strategiska planen. Mellancheferna är de som genomför de strategier som anges i en plan och om de inte är inblandade i planen, kommer de heller inte vara engagerade i att stödja den.

Strategisk planering används således för att uppnå konkurrensfördel och att integrera alla funktionella inom företaget genom att underlätta kommunikationen mellan cheferna på alla nivåer.

Fördelar

 • Definierar företagets vision, uppdrag och framtida mål.
 • Identifierar lämpliga strategier för att uppnå målen.
 • Förbättrar medvetenheten om externa och interna miljöer, och tydligt identifierar konkurrensfördelen
 • Ökar chefernas engagemang för att uppnå företagets mål
 • Förbättrar samordningen av verksamheterna och effektivare fördelning av företagets resurser
 • Bättre kommunikation mellan chefer på olika nivåer och funktioner
 • Minskar motståndet mot förändring genom att informera de anställda om förändringarna och konsekvenserna av dem
 • Stärker företagets prestation
 • I genomsnitt är företag som använder strategisk ledning mer framgångsrika än de företag som inte gör det
 • Strategisk planering gör det möjligt för organisationen att bli mer proaktiv än reaktiv

Begränsningar

Även om strategisk ledning bidrar med fördelar till företaget har det också sina begränsningar:

 • Kostnaderna för att engagera sig i det är stora
 • Processen är komplex
 • Framgång garanteras inte

Ovanstående är anledningarna till att små och medelstora företag vanligtvis är ovilliga att ha sina egna strategiska avdelningar.

Leave A Comment

Related Posts