Denna artikel beskriver konceptet RAPID Decision Making Model som utvecklats av Bain & Company på ett praktiskt sätt. Efter att ha läst kommer du att förstå grunderna i detta kraftfulla beslutsfattande verktyg.

Bains RAPID-ramverk

En av de största nycklarna i beslutsfattandet är att förstå vem som har ansvaret för vilka delar av beslutet. När du hanterar ett stort beslut som innehåller många rörliga delar är det troligt att du kommer att ha många olika personer involverade i processen. Utan en tydlig åtskillnad med avseende på vem som ansvarar för vad finns det en stark möjlighet att förvirring kommer infinna sig.

Bains RAPID-ramverk

Du förstår redan hur viktigt det är att fatta bra beslut – med denna modell kan du få en uppskattning för hur viktigt det är att ha rätt personer i rätt roller under beslutsprocessen.

Innan man går för långt in i denna modell bör det noteras att inte alla beslut kommer att garantera den tidsinvestering som krävs för att använda RAPID-modellen. I själva verket är det troligt att de flesta av dina beslut inte garanterar användning av detta verktyg eftersom det genomsnittliga affärsbeslutet snabbt kan fattas av en enda person. Men när de stora besluten landar på ditt skrivbord och du vet att det är viktigt komma till rätt beslut kan tillämpning RAPID utgöra en del av din övergripande strategi för frågan.

Som du antagligen antar är RAPID en förkortning för fem roller som kan existera inom beslutsprocessen. Dessa roller är som följer:

R – Recommend (Rekommendera)
A – Agree (Hålla med)
P – Perform (Utföra)
I – Input (Inspel)
D – Decide (Besluta)

För att hjälpa dig förstå var och en av dessa fem roller inom modellen har vi tillhandahållit en kort beskrivning av var och en i innehållet nedan.

RAPID beslutsfattande

Rekommendera rollen (Recommend)

Personen eller personerna i denna kategori är uppenbarligen de som kommer att göra rekommendationerna för det aktuella beslutet. Det kommer troligtvis att vara en avdelningschef eller någon annan i en maktposition som kan erbjuda sin åsikt från början. Naturligtvis kommer rekommendationen som de gör inte nödvändigtvis att bli det slutliga beslutet, utan snarare kommer den att fungera som en utgångspunkt för processen. Det är viktigt att komma igång med någon sorts riktning, och den riktningen kan sedan ändras eller justeras efter behov innan ett slutligt beslut fattas.

Håller med om rollen (Agree)

Detta är en grupp människor som kommer att hålla med den rekommendation som har föreslagits för beslutet. Medan denna grupp kommer att stå bakom det val som har gjorts av personerna i rekommendationsgruppen, kan de inom gruppen också delge sina egna åsikter för att ändra rekommendationen efter behov.

Håller med om en roll

I slutändan bör den officiella rekommendationen som erbjuds för detta beslut vara något som alla i håller med om-gruppen kan stödja.

Utföra rollen (Perform)

Vem är det som kommer att genomföra detta beslut? Det här är de personer som utgör gruppen Perform. Beroende på vad som finns i beslutet kan de inom denna grupp komma från en mängd olika avdelningar eller områden inom organisationen. Det är svårt att fastställa var utförarna kommer att befinna sig inom ditt företag eftersom det är något som är mycket beroende av beslutet. Lyckligtvis borde det vara ganska enkelt att avgöra vem som kommer att vara i denna grupp när du tänker på vad det är som du beslutar och vem det beslutet kommer att påverka direkt.

Inspelsrollen (Input)

Under varje beslutsprocess kommer det att finnas ett behov av information som tillhandahålls till de som gör valen. Det är jobbet för Input-gruppen. De i denna kategori kommer att vara affärsanalytiker och andra med information som kommer att vara värdefull under det slutliga valet. Att ha korrekt och aktuell information är oerhört viktigt när man försöker fatta ett logiskt beslut så det är avgörande att Input-gruppen inte bör förbises.

Ingångsroll

Bestämma rollen (Decision)

När allt är avslutat och alla synpunkter har lagts fram måste ett beslut fattas och genomföras – och det är ansvaret för dem i denna grupp. Beslutet måste inte bara göras officiellt, utan beslutet måste sedan fattas så snabbt som möjligt. Att genomföra beslutet kan vara lika enkelt som att delegera ansvaret till de i gruppen Perform eller så kan det finnas andra steg som krävs på vägen.

Det borde vara uppenbart vid denna punkt att RAPID-modellen för beslutsfattande är en process som endast ska genomföras när mycket viktiga beslut behöver fattas. Antalet personer som kommer att vara involverade i denna process kan vara mycket betydande. Så detta ramverk används bäst när man hanterar något som kommer att påverka organisationen på ett omfattande sätt.

Om du kommer att göra RAPID-modellen till en del av beslutsprocessen som du använder för olika val i ditt företag bör du fastställa någon typ av tröskel som måste korsas innan det här alternativet introduceras. Genom att veta hur viktigt ett beslut måste vara för att starta RAPID-processen, kan du vara säker på att bara gå denna väg när det verkligen är nödvändigt.

Använda RAPID-ramverket

Bra beslut är livsnerven i varje framgångsrik organisation och att fatta bra beslut kommer ofta att använda en bra process. Du kommer kan antagligen göra kloka och smarta val på egen hand som ägare eller chef, men några av de beslut som kommer behöva fatta kräver att hela laget eller teamets ansträngningar ska hanteras korrekt. Lär dig hur du använder RAPID för tillämpning i din organisation och du bör vara på god väg till en framtid som är fylld med korrekta val och beslut kring de största problemen och utmaningarna som ditt företag står inför.

Nyckelord

 • RAPID-ramen för beslutsfattande är en process som endast ska genomföras när viktiga och komplexa beslut behöver fattas.
 • Det är ett särskilt verktyg för att klargöra ansvarsskyldigheten för kritiska beslut i organisationer.
 • RAPID är en förkortning för fem roller som kan existera inom beslutsprocessen.
  • Rekommendera: Denna grupp skapar förslag och rekommendationer.
  • Håller med: Denna grupp håller med om förslagen från rekommendationsgruppen.
  • Utför: Denna grupp kommer att utföra processen efter att ha utfört rekommendationerna och slutligen levererar den modifierade processen.
  • Inspel: Denna grupp kommer att tillhandahålla information och fakta till rekommendationsgrupperna.
  • Bestäm: Den eller de personer som är involverade i denna grupp är ansvariga för hela exekveringsprocessen.
 • Du bör fastställa någon typ av tröskel som måste klivas över innan RAPID-metoden används.

Mer information

 1. Bain & Company (2011). RAPID®: Bains verktyg för att klargöra beslutsansvar . Hämtad 25/07/2017 från: http://www.bain.com/publications/articles/RAPID-tool-to-clarify-decision-accountability.aspx
 2. Blenko, MW, Mankins, MC, & Rogers, P. (2010). Bestäm och leverera: 5 steg till genombrott i din organisation . Harvard Business Press.
 3. Rogers, P., & Blenko, M. (2006). Vem har D? Harvard Business Review , 84 (1), 52-61.