Categories: Strategi
8,1 min read
Dela innehållet:

Vad är SMART mål?

Alla som vill driva ett mål vet att det är viktigt att ge en bra beskrivning av detta mål. Tomma formuleringar ger inte tillfredsställande resultat. Att göra en konkret analys i förväg hjälper dig att komma till mållinjen. En användbar metod för att uppnå detta är de så kallade SMART målen eller helt enkelt SMART. Definitionen / Acronym för SMART-mål står för specifik, mätbar, acceptabel, realistisk och tidsbunden.

Ett SMART mål anger riktningen till det du vill uppnå. På så sätt ger det en känsla av riktning till alla som vill uppnå målet och det är högst sannolikt att det verkligen kan slutföras framgångsrikt. Ett välformulerat mål är lätt att för alla att förstå. Du hittar en förklaring till var och en av bokstäverna nedan.

När du lär dig att sätta mål som chef, försök använda SMART-systemet för att utvärdera de mål du har ställt och justera dem efter behov. Så vad står SMART för?

SMART står för –

 • S – Specifik
 • M – Mätbara
 • A – Acceptabla
 • R – Realistiska
 • T – Tidssatta/bundna

Specifik

Ett vagt mål som ”vårt företag vill öka sin omsättning” indikerar att den nuvarande situationen inte är tillfredsställande. Tydligen måste omsättningen förbättras. Det finns emellertid ingen riktig plan att uppnå detta mål. Så det är oklart för alla berörda parter vad de ska göra. SMART-målen bör därför formuleras mer exakt och specifikt så att alla vet vad som förväntas av dem. Målet måste beskriva en observerbar handling, beteende eller resultat. Det hjälper om ett kvantitativt värde är kopplat till ett tal, antal eller procentandel.

Genom att svara t.ex. nedanstående frågor i förväg blir målet mer konkret:

 1. Vad vill vi åstadkomma? (ge 20% mer omsättning än vad vi gjorde förra året)
 2. Vilka är inblandade? (marknadsavdelningen, innesäljavdelningen och utesäljavdelningen.
 3. Vilka resurser är inblandade? (genom att göra en budget tillgänglig för det kommande året)
 4. När kommer det att hända? (från datum till datum)
 5. Vilka delar av målet är väsentliga? (reklam bör utnyttjas mer aktivt och utesälj måste svara på förfrågningar inom sitt område)
 6. Varför är detta mål viktigt? (konkurrensen ökar och för att kunna överleva måste vi bli en viktig marknadsaktör)

Mätbar

Varje SMART mål har en startpunkt och en slutpunkt och de är indikationer på kvaliteten av den ansträngning som ska göras. Ett system, metod och procedur måste tala om vad som bestämmer i vilken utsträckning målmomentet har uppnåtts. Därför är det lämpligt att ha en riktmärke och att bestämma en mätning av utgångssituationen:

 • Vad var omsättningen under det gångna året? (1,2 miljoner år 2017)
 • Hur vet du om målet har uppnåtts (20% av 1,2 miljoner är 240 000,00)
 • Vilka ansträngningar krävs? (en bra reklamkampanj måste lanseras med bra uppföljningsåtgärder från kontorsförsäljning och fältförsäljningsavdelningar)
 • Hur kan det mätas? (genom att jämföra månatliga och kvartalsvisa försäljningsuppgifter med siffror från föregående år)

Acceptabel (ambitiös)

SMART mål måste vara acceptabla för dig såväl som för gruppen eller avdelningen. För chefer är det viktigt att skapa stöd för målet bland de anställda. Först då står målet en chans att lyckas. Det grundläggande stödet ökar om anställda är inblandade i beslutsfattandet. Detta gäller särskilt för kortsiktiga mål. Om det visar sig att 20% mer omsättning än året innan  är för ambitiöst och att detta leder till en minskning av arbetslust/nöjdhet, måste procentsatsen justeras. Därför kallas också acceptabelt som ambitiöst; båda går hand i hand bör vara i balans. Ambition är bra när det fungerar som motivation. Om det ger upphov till  minskning motivation, är ambitionen för hög och som följd pressar den alla till bristningsgränsen.

Realistisk (Relevant)

Ett realistiskt mål tar hänsyn till den praktiska situationen och det arbete som alla är inblandade i. Det är omöjligt att allas fokus kommer att vara på samma mål hela tiden; trots allt finns det alltid andra frågor som kräver uppmärksamhet. Till exempel brådskande jobb, uppgifter som behöver utföras och oförutsedda händelser. Dessutom måste målet vara relevant för dem som ska jobba på det. Om finansdepartementet uppmanas att öka omsättningen med 20% kommer det förmodligen att vara helt ouppnåeligt.

Dessutom måste det säkerställas att de ovan nämnda avdelningarna faktiskt har tid och arbetskraft att fokusera på målet för ett helt år. Dessutom måste målet vara utmanande. Om det inte är så har det en direkt motsatt effekt på de involverade personerna och lite eller ingen uppmärksamhet kommer att ägnas åt målet med konsekvensen att målet inte kommer att uppnås. Realistisk handlar därför om genomförbarheten av målen. Målet måste vara utmanande och ge fördelar till de anställda. De måste också ha kapacitet, resurser och befogenhet att komma igång.

Tidsbunden

Det är särskilt viktigt att kortsiktiga mål formuleras på SMART-sättet. Detta är inte alltid möjligt för långsiktiga mål. Tidsbunden är ofta förvirrad med mätbara, men det finns en tydlig skillnad mellan de två. Tidsbunden handlar faktiskt om den tid som allokeras för att nå målet. Ett SMART mål har därför en tydlig starttid och ett klart slutdatum. En mycket snabb tidsfrist å andra sidan har en motverkande effekt och är därför inte acceptabel. Delfrågan ”när händer det?” har faktiskt besvarats under rubriken Särskild: från och med den 1 januari till och med den 31 december 2018 ska arbetet genomföras för att öka försäljningen med 20% och den 31 december 2018 måste detta resultera i
240 000 extra omsättning. Ett år från nu är inget konkret mål, genom att ställa in ett datum och år för målet, kan organisationen arbeta mot detta. För övrigt är ett år en lång period. Genom att dela in målet i delmål som har en månatlig tidsfrist kan alla arbeta för en interimsavslutning. Detta ökar motivationen och gör det trevligt att fortsätta arbetet även när det möter negativa förhållanden.

Användning av SMART

SMART mål kan införlivas i uppgifter som chefer tilldelar anställda, projektplaner, affärsplaner och marknadsplaner. SMART kan också användas inom en tidsram. Det är mycket lämpligt för att uppnå veckovisa mål, månatliga mål eller kvartalsmål.

Mål kan vara ett värdefullt motiverande och fokuseringsverktyg när det implementeras på rätt sätt. En bra ledare/chef kommer att använda SMART-systemet för att skapa mål som teamet kan ta till sig och verkligen sträva efter att uppnå. Genom att se till att alla fem poäng i det här systemet är täckta inom vilket mål som helst, kommer chefen att vara väl på väg till ett framgångsrikt teamarbete.

Nyckelfaktorer

 • SMART är en akronym för specifika, mätbara, acceptabla, realistiska och tidsbundna.
 • Ett av de vanligaste misstag som görs är när mål som är satta är alltför breda i omfattning.
 • Precis som med exemplet ovan är mätbara mål bättre än tvetydiga.
 • Målen ska vara så konkreta som möjligt, även om det innebär att bryta ner dem.
 • Om ett mål inte är mätbart är det inte möjligt att veta om ett team gör framsteg mot ett framgångsrikt slutförande.
 • En annan fallgrop i sammanhanget är när chefer sätter målen för högt.
 • Ett mål måste uppnås, men samtidigt får det inte vara för lätt.
 • Ett mål som stöder eller är i linje med andra mål skulle anses vara ett relevant mål.
 • Att ha mål som är för långt tidssatt är ett vanligt misstag som slutar med att teamet förlorar fokus på målet helt och hållet.
 • Ett tidsbundet mål är avsett att skapa en brådskande känsla.

Leave A Comment

Related Posts