Categories: Marknadsföring
4,6 min read
Dela innehållet:

Vad är SFA Matris?

SFA-matrisen har utvecklats av Gerry Johnson och Kevan Scholes och är ett verktyg för att analysera strategiska möjligheter. Förkortningen SFA står för:

 1. Lämplighet: detta är i vilken utsträckning den strategiska möjligheten är lämplig för företaget.
 2. Genomförbarhet: Detta är i vilken utsträckning det strategiska alternativet är genomförbart. Det handlar om att titta på styrkor och svagheter som uppstår till följd av en intern analys.
 3. Acceptans: Det är ett strategiskt val som är godtagbart genom att man undersöker två kriterier: ekonomiska aspekter och i vilken utsträckning valet passar in hos berörda parter.

Att göra strategiska val är ofta svårt eftersom valen kan få långtgående konsekvenser för en person eller ett företag. Genom att använda ett hjälpverktyg som denna SFA-modell baseras valet på de tre kriterier som beskrivs ovan. Inom denna bedömningsram ställs sedan ett antal frågor som beskriver det relevanta kriteriet.

Olika vinklar

Det strategiska alternativet undersöks ur olika synvinklar:

Lämplighet

Inom ramen för lämpligheten kontrolleras om det alternativ som övervägs är lämpligt för det mål som måste uppnås. I praktiken kan detta till exempel innebära att en analys görs för att undersöka om en viss produkt är lämplig för den marknad där företaget är verksamt.

När organisationen går in på en ny marknad, eller har för avsikt att göra det, är användningen av SFA-matrisen idealisk för att avgöra om det strategiska valet kan styrkas. Frågor som kan ställas inom ramen för detta kriterium är:

 1. Utnyttjas möjligheter och styrkor?
 2. Har hoten och svagheterna kartlagts och övervägts?
 3. Vilken önskad effekt har alternativet?

Att fastställa svagheter eller hot är också en del av analysen av alternativet. Om en organisation kommer att expandera till nya marknader kan en DESTEP-analys  göras varefter det kan fastställas om miljöfaktorerna är lämpliga för expansion. Resultaten av denna analys kan bearbetas i  SWOT-analysen.

Genomförbarhet

Inom ramen för genomförbarheten kontrolleras om det alternativ som övervägs ligger i linje med de möjligheter som organisationen har till sitt förfogande. Om alternativet inte är genomförbart, antingen av praktiska eller andra skäl, har det inget mervärde att ytterligare analysera alternativet. Här är det kontrollerat om alternativet kommer att lyckas eller inte. Genomförbarheten av ett alternativ fastställs efter det att resultaten från den externa analysen har bearbetats.

Ett antal faktorer som avgör om det är möjligt med ett strategiskt alternativ är följande:

 1. Kan alternativet finansieras?
 2. Har organisationen den nivå som krävs?
 3. Vad gör organisationens konkurrens?
 4. Är förväntningarna realistiska?
 5. Finns rätt resurser?
 6. Finns rätt kunskap tillgänglig?
 7. Är alternativet etiskt?
 8. Finns det inga rättsliga hinder?

Acceptans

När man tittar på det strategiska alternativet ur ett godtagbart perspektiv beaktas många externa faktorer. När man utnyttjar en ny marknad kan en exportör från ett land till exempel analysera hur mycket den förväntade vinsten är (prognostiserad avkastning), vilket  riskerar  expansionen och om alla berörda parter håller med om det nya steget. Aktieägarna, som också är bland intressenterna, är ofta de som ser till att organisationen förses med kapital. Det är därför också mycket viktigt att de fortsätter att stödja organisationen.

Några aspekter som måste bedömas är:

 1. Lönsamheten för valet/optionen
 2. Finansiella risker
 3. Påverkan från miljön (intressenter)

Hur ska SFA-matrisen fyllas i?

Eftersom vissa faktorer kommer att väga tyngre när det gäller att avgöra om det strategiska alternativet är lämpligt för en organisation, är det viktigt att matrisen är noggrant förberedd. Olika frågor ställs för varje inflygningsvinkel, till vilken olika maximivärden är kopplade till. Ett betyg tilldelas sedan per fråga. De genomsnittliga poängen för kriterierna jämförs sedan med varandra. Ju högre poäng, desto högre chanser.

Viktning och värdering av en fråga kan bestämmas på olika sätt. Olika prioriteringar gäller för varje organisation och vissa kriterier kommer att väga tyngre. För att avgöra detta behövs analyser för att motivera valet. Det är också en god idé att ta hänsyn till experternas åsikter under svåra beslut. Att bestämma vikter på detta sätt är kvalitativt. Vikterna kan också kvantifieras. Detta sker ofta med kvantifierbar information, såsom resultat från finansiella analyser.

Slutsats

Genom att noggrant analysera strategiska alternativ bestäms chansen att lyckas jämfört med andra alternativ. Genom att titta på alternativen från olika perspektiv bildas ett komplett mönster om möjliga utfall och risker med möjligheterna. En poäng kan sedan tilldelas de tre huvudkriterierna med hjälp av ett testramverk. SFA Matrix är därför en effektiv, omfattande och korrekt metod för att motivera strategiska val.

Leave A Comment

Related Posts