Categories: Strategi
3,4 min read
Dela innehållet:

Introduktion och överblick av processen

Introduktion

Den strategiska managementprocessen handlar om att ta sig från punkt A till B mest effektivt och under tiden lära och njuta av ny kunskap och information. En del av den förflyttningen är strategi och en annan del av det är genomförandet. Att ha en stark och bra strategi deklarerar “hur” du färdas via de vägval du har gjort och effektivt genomförande säkerställer hur väl du “checkar in” längs vägen. I snitt tar en process som den här ca tre till fyra månader. Ingen organisations är dock den andra lik och du kanske bestämmer dig för att genomföra processen snabbare eller sakta ner. Allt beror på dina egna och organisationens förutsättning. Gör förflyttningen och processarbetet som passar bäst dig och ditt team bäst.

Tidsåtgång

1-2 veckor (1 timmes möte med ägare/CEO, strategichef och processledare (om så behövs) för att diskutera informationen som samlats in och riktningen för det fortsatta arbetet med den strategiska planeringen.

Frågor att ställa:

 • Vilka är med i planeringsteamet?
 • Vem är processledare (strategiansvarig) för strategisk planering i organisationen?
 • Sett till tolv månader från och med nu, vad vill du att ska vara annorlunda i organisationen som ett resultat av att ha satt igång denna process?

Resultat:

 • Planeringsteammedlemmar är informerade om sina roller och ansvarsområden
 • Planeringsschema är upprättat
 • Befintlig planeringsinformation och sekundär data insamlad

Steg 1: Bestäm organisatorisk beredskap

Formera din planeringsprocess för framgång – Frågor att ställa:

 • Finns förutsättningarna och kriterierna för framgångsrik planering på plats för närvarande? Kan vissa
  fallgropar undvikas?
 • Är det här rätt tidpunkt för din organisation att initiera en planeringsprocess? Ja eller nej? Om inte,
  vart tar du vägen härifrån?

Steg 2: Utveckla ditt team och planeringsschema

Vem kommer att ingå i ditt strategiska planeringsteam? Du måste välja någon som ansvarar för
implementering (Strategichef eller processledare) och då behöver du några av nyckelpersonerna
och beslutsfattare för detta team. Det bör vara en liten grupp på cirka 12-15 personer.

Steg 3: Samla in aktuell data

Samla in följande information om din organisation:

 • Den sista strategiska planen, även om den inte är aktuell
 • Missionsformulering, visionsformulering, värdegrund
 • Affärsplan
 • Ekonomiska rapporter för de senaste åren
 • Marknadsplan
 • Annan information, såsom förra årets SWOT, försäljningssiffror och prognoser

Steg 4: Granska insamlad data:

 • Vilka trender ser ni?
 • Finns där områden med uppenbara svagheter och styrkor?
 • Har ni arbetat efter en plan eller bara följt efter marknaden?

Slutsats: En strategisk plan måste vara anpassningsbar för att överleva förändrade eller oförutsedda förhållanden. En organisation som utvecklar och verkställer en strategisk plan vinner betydande framgång genom erfarenhet och börjar med en fungerande modell och kan bygga en konkret plan till att bli mer framgångsrik i organisationen istället för att inte ha någon plan alls.

En strategisk plan är oftast tidsatt eller sägs gälla över en viss tidsperiod. Inte sällan upptäcker man under denna tidsperiod att flera av de antaganden som låg till grund för planen har blivit daterade eller rentav felaktiga. Företagets eller organisationens mission och vision förblir oftast desamma, men korta och långa mål kan komma att behöva revideras eller uppdateras. I dessa situationer kan du behöva anpassa, omformulera strategierna eller rentav starta om processen på nytt.

Vissa organisationer kan upprätthålla en strategisk plan i ett år eller längre, medan andra måste svara och reagera på
marknadens förändringar oftare. Oavsett din situation, var bara beredd att släppa taget och byt strategi
om nödvändigt. Korrigerande åtgärder måste vidtas snabbt för att kompensera för den dynamiska omvärldsförändring verksamheten de flesta organisationer verkar inom.

Leave A Comment

Related Posts