Categories: Kreativitet
7 min read
Dela innehållet:

Innovationstratten är en mekanism som bidrar till en ihållande ström av idéer som löpande kan utvärderas för att  uppnå lönsamhet. Det är ett verktyg som hjälper företag och privatpersoner att framgångsrikt upptäcka nya innovationer. Denna artikel ger en insikt i och praktisk förklaring till innovationstratten . Efter att ha läst kommer du ha insikt och förståelse för grunderna i detta kraftfulla innovationsverktyg .

Vad är innovationstratten?

Innovationstratten är en mekanism som möjliggör en konstant ström av idéer som kan utvärderas för lönsamhet. Innovationstratten, även kallad Funnel Management Process, är ett populärt tillvägagångssätt för innovation som används av många företag för att skapa en innovativ och realistisk handlingsplan.

Kärnan i Innovationstratten är att generera så många idéer som möjligt varav en stor del kommer att förfinas och omvandlas till konkreta utvecklingsplaner. Detta skapar en trattliknande form, från massor av idéer till några idéer. De bästa idéerna kommer att komma igenom Innovationstunnels som är ett utmärkt verktyg för att prioritera idéer och se till att dessa blir bäst och fullt utvecklad till avancerade projekt, produkter eller andra innovationer som kan lanseras.

Idén om Innovation Trakt kommer från försäljningsvärlden. Tanken var att det tar många potentiella kunder att kvalificera sig för att göra en affär som företag, och att det tar många idéer och brainstorming-sessioner för att utvärdera om en ny produkt eller tjänst kommer att bli lönsam. Henry Chesbrough utvecklade konceptet genom att göra tratten genomtränglig, d.v.s. han förespråkade ”öppen innovation” och föreslog att idéer kan och måste komma från individer inom organisationen, men också från externa kunder och partners. Idéerna går in i tratten på vänster sida. Idéer kan gå ut från tratten på höger sida och gå vidare till tredje part.

Kriterier i Innovation Funnel Management Process

Innovation Funnel Management Process kräver att varje idé försiktigt och kontinuerligt utvärderas och processas mot flera olika regler, kriterier och filter. Här är det viktigt att Innovation Funnel Management Process inte är begränsas till att generera nya innovationer eller processer utan också att det finns pågående projekt som hela tiden ska granskas med hjälp av de tidigare fastställda kriterierna för att säkerställa att de fungerar optimalt.

Medarbetarna eller teamet måste utarbeta kriterier avseende genomförbarhet och tidsplanen för innovationsplanen. Exempel på kriterier är:

  • I vilken utsträckning möter idén kundens idéer och önskemål?
  • Matchar idén strategin eller de strategiska målen (SMART) ?
  • I vilken utsträckning är idén riskabel?

Kriterierna måste anpassas beroende på typ av idé eller förslag.

Utveckling av innovationstratt

Stegen nedan kan användas för att börja använda Innovationstunneln aktivt. Tratten används för att beskriva stegen vid utveckling av en process eller produkt. Målet är att skapa processer eller produkter som uppfyller marknadens behov och som kan produceras på ett ekonomiskt lönsamt sätt.

1. Trattens mun

Målet med detta första steg eller fas är att samla så många idéer som möjligt. Därmed utökar organisationen sin kunskap och tillgång till information. Ju fler idéer organisationen kan komma fram med, ju större antal lösningar och desto bättre är kvaliteten på dessa lösningar. Att samla information är viktig och relativt lätt. Information kan hittas hos konkurrenter, partners eller forskningsinstitut, i studier och inom universitetsvärlden. Marknadsundersökning ger också värdefull information. Ibland kräver detta resor och besök för att mer förstå deomografin på en speciell marknad.

För att effektivt genomgå denna fas av innovationstunneln måste ett tydligt perspektiv på målen ha fastställts i förväg. Organisationen behöver förstå möjligheterna och ha en tydliga ambition att aktualisera idéer. Idéerna kommer från såväl organisationens interna som yttre miljö. På grund av den ständiga strömmen av idéer måste dessa noggrant studeras och man måste koppla samman idéerna och målen.

2. Smalna av tratten

I den här fasen av innovationstunneln utvärderas de idéer organisationen har utvecklat i första fasen. Utvärderingsprocessen omfattar att matcha idéerna med organisationens mål för att kontrollera om de bidrar till mervärde. Därefter görs en utvärdering av eventuell avkastning (kostnads-nyttoanalys), riskerna (matris), för att sedan bestämma vilka idéer som ska antas. Testning av produkten eller tjänsten hos riktiga kunder börjar också i denna fas.

Efter att ha etablerat och valt de bästa idéerna måste resurserna tilldelas de mest lovande och genomförbara planerna och möjligheterna. Oftast är dessa resurser begränsade så det gäller att omsorgsfullt analysera lönsamhet och framtida avkastning. Det är också viktigt att idéerna positionerar företaget positivt för att möjliggöra framtida projekt.

3. Avsmlnad del av tratten

I denna fas säkerställer organisationen att de valda idéerna anpassas till företagets mål som upprättades när företaget startades. De första utvärderingarna och recensionerna av testfasen förväntas också i denna fas. Om allt gick bra kan den nya produkten, idén eller den nya tjänsten lanseras på marknaden.

Trattformen är lätt att använda och används därför också ofta av organisationer som specialiserar sig i mer än en bransch. Innovationstunneln bidrar dock inte till att skapa de krav som utveckling av en ny produkt eller tjänst behöver. Användaren bör också varaste vara försiktig så att innovationstratten inte hämmar kreativiteten. Detta kan inträffa när nya idéer avvisas på ett tidigt stadium där de t.ex inte uppfyller kriterierna. Modellen tenderar att uppmuntra utvecklingen av de mer säkra idéerna, snarare än de kreativa idéerna.

Sammanfattningsvis

Olika versioner av tratten existerar när det gäller  varifrån idéer kommer, men det här är en traditionell modell. Med tiden har andra metoder växt fram såsom agil utveckling och öppen utveckling – båda används oftast inom teknikinnovation, men den grafiska representationen av trattan är fortfarande populär. Enkeltheten i trattkonceptet betyder att den är allmänt anpassningsbar i olika branscher och typer av organisationer, men den tar verkligen inte in detaljer om vad som krävs för att faktiskt få en ny produkt till marknaden. Och i praktiken kritiseras ofta en trattprocess eftersom den hämmar kreativitet i att utesluta de verkligt innovativa idéerna tidigt och bara flytta de ”säkra” de till nästa steg.

I en tid med överflöd av idéer och information – från interna resurser till traditionell marknadsundersökning, till data inom sociala medier – uppmanas marknadsförare och produktstrateger att effektivt och effektivt integrera de bästa idéerna.

Ironiskt nog kan innovationstratten vara i behov av viss iteration för att ta reda på denna explosion av informationskällor. Vilka förändringar anser du behöva för att modernisera trattan på ett sätt som fortfarande är relevant inom branschen?

Nu är det din tur

Vad tror du? Känner du igen förklaringen av Innovation Trap Management Process? Hur formar du innovation inom din organisation, eller hur känner du till innovation inom företaget där du arbetar? Vilka regler tror du är avgörande för innovationsspelet? Har du några tips eller ytterligare kommentarer?

Referenser

  1. Du Preez, N. D., & Louw, L. (2008, July). A framework for managing the innovation process. In PICMET’08-2008 Portland International Conference on Management of Engineering & Technology (pp. 546-558). IEEE.
  2. Flynn, M., Dooley, L., O’sullivan, D., & Cormican, K. (2003). Idea management for organisational innovation. International Journal of innovation management, 7(04), 417-442.

Leave A Comment

Related Posts