5
Categories: Management
9,9 min read
Dela innehållet:

När du utvecklar en ny produkt måste du se till att den uppfyller dina kunders behov bättre än dina konkurrenters produkter, men du måste också se till att du kan producera den ekonomiskt fördelaktigt och att du inte efterfrågor omöjliga saker från din utvecklings-/designavdelning.

Den här artikeln beskriver en användbar process för att tänka på de du mål vill sätta upp för din utvecklings-/designavdelning. Metoden för denna process är ett ”House of Quality” -schema som innebär en process med att identifiera bestämma de mål du kan kravställa på design och utveckling.

I den här artikeln beskriver vi de grundläggande byggstenarna i ett ett ”House of Quality” -schema samt att vi visar några exempel.

Observera att ett ”House of Quality” -schema kan förbättra produktutvecklingen avsevärt, men kan också vara förvirrande för den oinvigde. Följ stegen nedan och du kommer att förstå de enkla idéerna som ligger bakom detta till synes komplicerade tillvägagångssätt!

Om House of Quality

Just ”huset” i namnet ”House of Quality Diagram” kommer från diagrammets form, som vi kommer att se lite längre fram i denna artikel. ”Kvalitet” kommer från definitionen av kvalitet, vilket innebär att kunderna behöver detta på ett tillförlitligt sätt. (I de tidiga kvalitetsbedömningsförändringarna gjordes ofta olika förändringar, och målen fokuserade vanligtvis på att minska produktionsfel eller öka produktsäkerheten. Senare initiativ tog upp vikten av att möta kundernas krav.)

Det första ”kvalitetshuset” utvecklades 1972, när ”Mitsubishi Heavy Industries” använde det för att hjälpa till med att designa en oljetankfartyg. Sedan dess har den använts i stor utsträckning och kan tillämpas både på tjänster och produkter.

Byggklossar

”Kvalitetshuset” har sex huvuddelar:

 1. Kundkrav – utgångspunkten för designprocessen.
 2. Planeringsmatris – information om hur marknaden ser aktuella erbjudanden.
 3. Tekniska krav – Översättning av kundkrav till egna tekniska specifikationer.
 4. Interrelationship Matrix – en tabell som visar hur kundernas krav påverkar enskilda tekniska specifikationer.
 5. Tekniska korrelationer – dessa visar eventuella kompromisser som du kan behöva göra, eller möjligheter du kan dra nytta av.
 6. Designmål – slutprodukten, definierad med all information ovan.

Dessa avsnitt läggs ut som visas i figur 1. (Detta arrangemang ska bli klart när vi arbetar genom exemplet i denna artikel.)

För att illustrera hur man ställer in designmål med ”kvalitetshuset” arbetar vi genom ett förenklat exempel på ett företag som planerar en ny produkt inom skrivmateriel.

Stegen för att bygga ett kvalitetshusdiagram är följande:

 1. Bestäm kundens krav.
 2. Jämför befintliga produkter och de planerade produkterna.
 3. Definiera de tekniska kraven.
 4. Skapa relativmatrisen.
 5. Identifiera konflikter och hävstångseffekt.
 6. Ange designmål.

Låt oss titta närmare på var och en av dessa steg.

Steg 1: Bestäm kundkrav

Det här är den första delen av kvalitetshuset som du bygger eftersom kundens krav måste driva organisationens verksamhet. Om du försöker göra det omvända (genom att trycka på produktegenskaper istället för att svara på marknadens behov) kan det vara svårt att nå försäljningsframgångar.

Du kan även benämna detta block ”Kundens röst”. Den innehåller en lista över kundbehov med hjälp av typiska kundordförråd och språk. Informationen samlas ofta genom samtal med kunder och genom att lyssna på deras behov och problem. Du kan sedan gruppera olika behov och problem i underkategorier såsom funktionalitet, prestanda, användbarhet och så vidare.

Figur 2 nedan visar ett exempel på detta första block, vilket visar kundernas inmatning på deras behov av en penna. I figur 8 kan du se var detta passar in i det slutgiltiga ”House of Quality”-diagrammet.

Steg 2: Jämför befintliga produkter och planering

Med andra delen av ”kvalitetshuset” ser du på hur konkurrenternas produkter och produkter jämförs enligt dessa kunders krav. Detta hjälper dig att ta reda på hur viktigt varje krav är och det hjälper dig att tänka på hur långt du behöver förbättra

[Illustrera tabell]din befintliga produkt.

I det här exemplet visar de tre första kolumnerna data från kundundersökningar som visar kundernas poängsättning av betydelsen av olika krav och deras uppfattningar av dina produkter jämfört med dina konkurrenters. Här redovisar vi dessa poäng som går från 1 (lägst) till 5 (högst).

Den fjärde kolumnen visar de poäng för tillfredsställelse vi vill ha från vår nya produkt, och den femte kolumnen visar en förbättringsfaktor definierad som:

1 + [(Planerad tillfredsställelse Betyg – Verklig betyg för vår nuvarande produkt) x 0.2]

Notera:

0,2 är en ”förbättringsvariabel”. Det är ett värde som vanligtvis används vid upprättandet av kvalitetsscheman, men det är oklart vad det är för ändamålet, förutom att få värdet av förbättringsfaktorn till mellan 1 och 1,8. Om det är lämpligt, överväg att justera den här siffran, beroende på hur mycket vikt du vill ge till kundernas uppfattning om dina produkter.

Den sjätte kolumnen, med rubriken ”Säljpunkt”, indikerar hur långt varje kundbehov faktiskt är en försäljningsplats för kunder, vilket är en viktig faktor för att bestämma hur mycket uppmärksamhet det är att ge den. Konventionen här är att använda en skala från 1,0 till 1,5 för i vilken utsträckning kundbehovet är en försäljningsplats. Återigen, överväga att ändra denna faktor om den inte ger dig de resultat du tycker det borde.

Slutkolumnen ger kundkravet en övergripande relevansviktning, beräknad som:

Totalbetyg = Betydelse för kunden x Förbättringsfaktor x Försäljningspunkt

Steg 3: Definiera de tekniska kraven

Nu är det dags för ”företagets röst”. Den produkt som beskrivs i steg 1, vad gäller vad kunderna vill, beskrivs nu internt med hjälp av tekniska termer. Designteamet producerar denna information med produktegenskaper som du kan mäta och som relaterar till att uppfylla kundens förväntningar från steg 1.

Du kan visa informationen på samma sätt som steg 1, gruppera de separata objekten i kategorier. Du kan också lägga till en rad pilar som pekar uppåt eller nedåt, vilket indikerar hur karaktäristiken ska förbättras för högre kundnöjdhet. Exempelvis visar en nedpil för Pen Tub Diameter att en mindre diameter är att föredra, och en uppåtriktad för Refill Duration visar att en längre hållbar påfyllning är bättre.

Detta visas i figur 4.

Steg 4: Skapa interrelationsmatrisen

Detta steg kopplar kundkraven från steg 1 med de tekniska kraven från steg 3. Systematiskt analysera varje kundbehov i förhållande till varje av de tekniska kraven och bestämma betydelsen av relationen. I varje gallerutrymme lägger du en symbol för att visa huruvida relationen är av stor betydelse, medellång betydelse, liten betydelse eller ingen betydelse alls.

Ge sedan varje symbol ett visst antal poäng beroende på vilken nivå det står för. Till exempel kan du tilldela 8 poäng till stor vikt, 4 poäng till medellång vikt, 1 poäng till låg vikt och 0 poäng till ingen betydelse. Hur du gör varje symbol, eller rankning, beror på ditt specifika projekt. (När du har slutfört ditt kvalitetsschema kan du komma tillbaka till detta poängsystem för att se hur olika poäng påverkar resultatet.)

Figur 5 visar matrisen för vårt exempel kombinerat med två tidigare block från steg 1 och steg 3.

Steg 5: Identifiera konflikter och hävstång

Efter att ha skapat interrelationsmatrisen kan det finnas konflikter i de tekniska kraven som motsvarar olika kundkrav.

Ett krav på att göra en produkt starkare kan till exempel göra det tyngre – men kanske vill kunderna också att det är lättare. Så, för varje teknisk egenskap, använd Steg 5 för att betygsätta varje kombination av tekniska egenskaper. I vårt exempel kan högre tillverknings precision tillåta att pennan har en smalare rördiameter, men med en längre påfyllningstid strider mot önskan att ha en smalare rördiameter.

Det här skapar ”taket” av Kvalitetskammaren, som visas i figur 6 tillsammans med blocket från steg 3.

Om förbättring av en teknisk egenskap leder till försvagning av en annan, lägg sedan en ”minus” -symbol i motsvarande cell. Å andra sidan, om det leder till att förbättra den andra egenskapen, lägg sedan en ”plus” där. Naturligtvis kan du välja andra symboler eller använda olika färger för att visa styrkan i denna förbättring eller omfattningen av denna försvagning.

Det är upp till dig att bestämma hur man löser dessa konflikter. Värdet av Kvalitetsdiagrammet är att visa var kompromisser kan vara nödvändiga, eller där möjligheter finns att utnyttja en enda förbättring på flera områden.

Steg 6: Hämta det slutliga resultatet

Det här sista steget ger all denna analys tillsammans för att identifiera följande:

 1. Tekniska prioriteringar.
 2. Konkurrenskraftiga riktmärken.
 3. Mål.

Den första raden i det här avsnittet identifierar tekniska prioriteringar . För att beräkna detta multiplicerar du det värde som är associerat med varje symbol med värdet av totalviktningsresultatet i rad och lägger till dessa värden.

I vårt exempel är den tekniska prioriteten för Pen Tub Diameter beräknad som (4 (gul cirkel) x 7,8 (total viktning för långvariga påfyllningar)) + (8 (röd kvadrat) x 3,1 (total vikt för passar i valfri pocket / handväska )) = 56,0.

Nästa rader identifierar de konkurrensbaserade riktmärken som måste uppfyllas eller slagna – det är vanligtvis egenskaperna hos befintliga företag och konkurrentprodukter. I vårt exempel har konkurrentens bästa produkt en precision på 0,002 procent, en påfyllningstid på 12 veckor och en diametern på 5 mm. Din nya produkt måste bli bättre än detta!

Slutligen visar raden Design Targets dig egenskaperna hos den produkt du vill ha. Du bestämmer vad dessa ska vara, baserat på din bedömning och resten av din analys. Vad som är säkert är att du måste tillhandahålla en produkt med tekniska krav som dina kunders värde. som är bättre än befintliga produkter på viktiga sätt; och som kan tillverkas kostnadseffektivt.

Du kan se vårt exempel på detta avsnitt i Figur 7.

Figur 8 visar alla delar i vårt exempel House of Quality-diagram, sammanförda i det slutliga diagrammet.

Nyckelfaktorer

House of Quality-diagrammen är resultatet av en strukturerad process för att analysera vad kunderna vill ha från dina produkter och tjänster och att tänka på hur du kan konvertera dessa önskemål till en praktisk designspecifikation.

Det finns sex huvuddelar av diagrammet, som byggs upp när du går igenom kvalitetsprocessen: analys av kundens krav; analys av vad som finns på marknaden och vad som är önskat av dina kunder En studie av tekniska krav En kartläggning av sambanden mellan kundbehov och tekniska krav. en analys av kompromisser och utnyttjande möjligheter; och utformningen av designmål.

För att slutföra de olika inmatningarna i diagrammet måste du vara metodisk och kontrollera varje steg när du går. Slutresultatet, designmålen, innebär att du använder din bedömning tillsammans med all information som du har samlat in i kvalitetsschemat i tidigare steg.

Leave A Comment

Related Posts