Dela innehållet:

I den här artikeln beskriver vi Gantt-schema och förklarar hur detta kan användas för t.ex. projektledning. Ett Gantt-schema, engelska Gantt chart, är en typ av flödesschema som används i projektledning för att beskriva olika faser. Det är en grafisk illustration av ett arbetes, exempelvis ett projekts eller programs fortgång och visa beroenden mellan olika projektdelar eller -faser.

Ett Gantt-schema använder ett horisontellt stolpdiagram som löper på en tidsaxel. Stolparnas längd varierar och visar arbetstid som planerats för varje delprojekt samt hur stor del av arbetet som är avslutat (skuggat område på en stolpe) eller kvarstår. Stolparnas inbördes placering på tidsaxeln illustrerar beroenden och starttid för varje arbetsmoment.

Läs hela artikeln här

Leave A Comment

Related Posts