Ledarskap handlar om att staka ut riktningen vilket bidrar till att din personal lyckas – men även så mycket mer. Som ledare har varje enskild åtgärd verkliga, praktiska konsekvenser för ditt team och de prestationer som åstadkoms.

Dunham och Pierces ledarskapsprocessmodell hjälper dig att förstå hur de olika fasetterna av ledarskap påverkar varandra och varför det är viktigt att anta en positiv och långsiktig strategi för att leda. I den här artikeln förklarar vi hur modellen fungerar, och undersöker hur du kan tillämpa lektionerna i din egen situation och arbetsliv.

Vad är ledarskapsprocessmodellen?

Leadership Process Model utvecklades av Randall B. Dunham och Jon Pierce som publicerade denna i sin bok “Managing” som kom ut 1989.

Nedan är den illustration av processen som den oftast återges i olika sammanhang.

Modellen visar förhållandet mellan fyra nyckelfaktorer som bidrar till ledarskapets framgång eller misslyckande. Dom är:

 1. Ledare:  den som tar ansvaret och anger riktningen för gruppen eller teamet
 2. Följare:  de personer som följer ledarens anvisningar om uppgifter och projekt.
 3. Kontexten:  Den situation där arbetet äger rum. Detta kan vara en vanlig arbetsdag, ett akut projekt eller en utmanande, långsiktig uppgift. Kontext kan också innehålla den fysiska miljön, tillgängliga resurser eller händelser inom organisationen.
 4. Resultat:  resultaten av processen, till exempel att nå ett visst mål, att utveckla en högkvalitativ produkt eller lösa ett problem med kundservice. Det kan också finnas resultat som förbättrat förtroende och respekt mellan ledare och följare eller högre arbetsmoral i gruppen.

Modellen visar hur ledarenföljarna och kontexten kombineras för att slutligen påverka resultaten . Det visar också hur resultaten går tillbaka för att påverka de andra tre faktorerna.

Viktigast är att modellen visar att ledarskap är en dynamisk och pågående process. Så det är viktigt att vara flexibel (med tanke på kontexten och det önskade resultatet) och att ständigt engagera dig  i ditt förhållande till dina följare.

Illustrationen visar påverkar varje faktor de övriga. Negativa åtgärder kommer sannolikt att återföras till processen för att negativt påverka framtida prestationer, medan positiva åtgärder sannolikt kommer att förbättra framtida prestationer..

Så här tillämpar du modellen

Pierce och Newstrom lyfter fram flera sätt att tillämpa insikterna från denna modell till din egen utveckling som ledare och till utvecklingen av ditt team eller grupp:

1. Ge regelbunden feedback

Ledarskapsprocessmodellen understryker behovet av att ge feedback/återkoppling så att ditt team kan växa och utvecklas.

När du ger feedback till ditt team påverkar det sammanhanget och hjälper till att förbättra resultatet (till exempel mer fokus). Detta kan sedan circulera tillbaka för att påverka dig och ditt team på ett positivt sätt. Som resultat och kontextbyte bidrar regelbunden feedback också till att hålla din personal på rätt spår.

2. Var uppmärksam på åtgärder och reaktioner

Oavsett vad du gör, påverkar dina beslut, beteenden och handlingar direkt dina följare. Varje åtgärd medför en reaktion eller kommer sannolikt att påverka en följares handlingar.

Som ledare är det viktigt att du håller detta i åtanke. Att säga något som inte är genomtänkt eller “fara ut” ut mot en teammedlem kommer att få konsekvenser, även om du inte ser dem direkt. I slutändan kan dessa konsekvenser innefatta minskad prestation, minskad moral, ökad frånvaro eller snabbare personalomsättning.

3. Leder ärligt och etiskt

Förhållanden mellan ledare och följare bör byggas på ömsesidigt förtroende och respekt. Detta leder sannolikt till bättre resultat och en lyckligare och mer produktiv arbetsmiljö.

Din personal behöver och förtjänar en ledare med stark etik och moral som de kan lita på och se upp till. Naturligtvis kan din personal bara följa dina instruktioner. Men om de litar på dig kommer de också att vilja följa med dig och i slutändan beredda att gå de extra stegen som kräva för att nå prestation.

4. Led mer rätt stil

Du kan till exempel använda Transformational Leadership  kan utveckla integritet, ställa tydliga mål, kommunicera bra med dina medarbetare och inspirera människor till gemensam vision av framtiden.

Det är dock bra att kunna använda andra ledarstilar när det passar.

5. Medvetet tilldela uppgifter

Får dina medarbetare regelbundna möjligheter att använda sina unika färdigheter och styrkor? Om du tilldelar uppgifter, ansvar och projekt på ett ad hoc-artat sätt kan svaret vara nej.

Försök att tilldela uppgifter som passar kompetensen hos varje medlem i ditt team. När det till exempel är en stor presentation som på ingående, överväg vem som är den mest lämpliga personen att förbereda den, göra bilderna eller faktiskt leverera den.

6. Fokusera på Relationsutveckling

Börja med att utveckla din på att vara lyhörd och antag någon form av känslomässig intelligens. Detta omfattar många av de egenskaper som vi redan har nämnt. När du har hög känslomässig intelligens, är du självmedveten, du hanterar dina känslor och du agerar enligt din etik och moral.

Du måste också visa empati för dina teammedlemmar. När ditt personal ser dig som en empatisk ledare, känner de att du är på deras sida och att du kan se saker ur deras perspektiv. Detta fördjupar förhållandet som de har med dig.

Slutligen är det alltid framgångsrikt att belöna det bra arbete som de gör. Även ett enkelt “tack” visar din uppskattning och uppskattas.

Sammanfattning

Denna modell har mycket att lära ledare och chefer i olika situationer, men några av de viktigaste inslagen finns nedan.

 • Bygg relationer inom teamet. Eftersom denna modell av ledarskap är cirkulär av naturen blir det också meningsfullt att bygga relationer hjälper alla att fungera bättre. När relationerna är starka från toppen ner, kommer kommunikationenatt utvecklas och teamet fungerar mer effektivt som helhet.
 • Låt människor göra vad de gör bäst. Detta är nyckelframgång hos goda ledare, oavsett vilket sammanhang de jobbar i. När människor kan spendera tid på att arbeta på projekt som de känner sig bekväma med och som matchar deras färdigheter, tenderar de att vara lyckligare (och bättre).  När ledare inte har förmåga att se detta blir det ganska uppenbart vad det kommer att resultera i (eller inte).
 • Erbjud feedback. Feedback är värdefullt eftersom det hjälper till att styra teammedlemmarna i rätt riktning på ett positivt sätt. Genom att ge feedback får följare lära sig vad som förväntas av dem och ger dem också möjlighet att ge feedback till ledaren – vilket kan vara ovärderligt.
 • Agera etiskt och ärligt Ledarskapets cirkulära karaktär dikterar att det är mycket viktigt att regelbundet agera med hög grad av ärlighet. När dolda agendor eller otydlighet kryper in i systemet, kommer det sannolikt att sprida sig och ha en negativ effekt inom hela organisationen.

Ledarskap är komplicerat och ibland rörigt, men Dunham Pierce Leadership Process Model gör ett bra jobb för att lyfta fram de viktigaste punkterna och identifiera hur de alla påverkar varandra. För ledaren som försöker hålla ihop olika intressen kan den här modellen hjälpa till att sortera ut saker och få alla att gå i samma riktning.

Nyckelfaktorer

Ledarskapsprocessmodellen lyfter fram ledarskapets dynamiska och långsiktiga karaktär. Det visar hur dina handlingar och beteende påverkar ditt folk, precis som deras handlingar och beteende påverkar dig.

När du förstår modellen kan du använda denna genom att göra följande:

 1. Ger regelbunden feedback
 2. Att vara medveten om handlingar och reaktioner
 3. Leda ärligt och etiskt
 4. Leda med rätt stil
 5. Tilldela uppgifter medvetet och intelligent
 6. Fokusera på relationsutveckling