Categories: Beslutsfattande
7,3 min read
Dela innehållet:

Denna artikel förklarar Cynefin Framework utvecklat av Dave Snowden och Mary E. Boon på ett praktiskt sätt. Efter att ha läst det kommer du att förstå grunderna i detta kraftfulla beslutsfattande verktyg.

Vad är Cynefin Ramverk?

Kan du hantera varje situation du hamnar i och möter på samma sätt? Självklart inte. Vissa problem kräver komplexa lösningar, medan andra kan hanteras med de mest grundläggande . Ofta kommer problemen som du står inför i företaget att falla någonstans mellan dessa två ytterligheter. Oavsett hur problemen artar sig du står inför i din organisation idag kan Cynefin Ramverk hjälpa dig att arbeta fram ett tillfredsställande resultat och slutsats.

I stället för att förse dig med en problemlösningsplan som är fallet med flesta andra verktyg, hjälper Cynefin Framework istället dig att ta reda på hur du bör tänka på ett problem i när det uppstår. På många sätt ligger detta ramverk en nivå “ovanför” andra problemlösningsprocesser. Du kan teoretiskt använda Cynefin Ramverk för att ta reda på hur du ska hantera ett problem och därefter kan du sedan tillämpa en  annan metod för att lösa problem om du finner det mest lämpligt i arbetet med att lösa problem.

Kärnan i detta ramverk består i att du delar upp problem i ett av fem sammanhang. Tanken är att placera problemet du står inför i ett av dessa specifika sammanhang som sedan hjälper dig att bestämma hur det problemet måste hanteras. Dessa fem sammanhang tillsammans med information relaterad till var och en redogöra för nedan.

Uppenbart sammanhang

Namnet talar för sig själv i detta första sammanhang där problemen i grunden är självförklarande och orsak och verkan-relationer som du behöver för att lösa är helt uppenbara. Detta är det innehåll som de flesta företagare och chefer vill se att deras problem faller in i eftersom detta kommer att kräva minst arbete i att lösa problem i denna del av ramverket. Många gånger kommer du att ha en färdig “gå-till-nästa-lösning” för problem i den här kategorin eftersom du troligen har löst liknande problem tidigare.

En sak som måste hanteras med omsorig avseende uppenbara sammanhanget är det faktum att du måste vara försiktig med att ta sådana problem för givet. Eftersom lösningen är relativt enkel och okomplicerad är det lätt att slentrianmässigt hantera den här typen av problem när de uppstår uppstår. Det är fortfarande viktigt att noggrant analysera vad som händer för att fatta ett smart beslut. Även om dessa problem kanske inte är komplicerade eller svåra att komma till rätta med är de fortfarande viktiga på lång sikt.

Komplicerat sammanhang

Komplicerade problem är inte ovanliga för organisationer i alla former och storlekar och det är problem som vanligtvis löses och fixas av experter inom det specifika området. Om du till exempel har ett tekniskt problem med din webbplats är det troligt att lösningen kommer från någon inom ditt IT-team. Även om du har gott om erfarna chefer och beslutsfattare utanför IT-området kommer de individerna vanligtvis inte att ha den kunskap om ämnet som är nödvändigt för att fatta rätt och riktiga beslut.

Men det skulle vara ett misstag att helt bortse från resten av ditt team och medarbetare och helt förlita dig på en expert i denna situation. Istället är den bästa metoden ofta att använda ett team av människor – inklusive experterna – som kan träffas för att hitta en lösning. När du lägger till experter till ett team med andra problemlösare får du det bästa av båda världarna. Experterna tar med sig den tekniska kunskap som krävs och de andra erbjuder ett objektivt yttrande om hur problemet ska lösas.

Komplext sammanhang

Komplexa problem kan tyckas vara samma sak som komplicerat, men det är faktiskt två mycket olika områden. När du går in i den komplexa delen av ramverket har du problem som kanske inte har en klar lösning för närvarande. Du behöver inte nödvändigtvis en expert för att lösa detta problem – du kanske bara behöver mer tid och information. Ofta måste dessa problem övervakas under en tid tills en avgörande åtgärd kan vidtas.

I det här fallet kommer blir sammansättningen av ett team vara till din fördel. Med ett team av begåvade personer som arbetar med frågan bör du kunna ta itu med problemet så fort en lösning börjar dyka upp ur  kanske ibland förvirrade diskussioner.

Kaotiskt sammanhang

På tal om förvirring är det vanligtvis just förvirring som dominerar när du agerar i det kaotiska sammanhanget. Problem som befinner sig i denna del av ramverket har inget uppenbart samband mellan orsak och verkan och du kanske inte har tid att arbeta igenom informationen noggrant för att hitta en bra lösning.

När ett kaotiskt problem uppstår, kommer du troligen att behöva vidta snabba åtgärder för att förhindra att ytterligare skador åsamkas. När åtgärder har vidtagits och problemet har lindrats så mycket som det går kan du sedan arbeta för att eliminera kaoset och få en bättre förståelse för vad som händer.

Oordning

Den sista gruppen av problem inom Cynefin-ramverket är i kategorin Oordning. En av de utmaningar som är förknippade med den här delen av systemet är det faktum att du kanske inte ens vet när du befinner dig i den här fasen. Det är kanske inte ens klart vad problemet är eller om det till och med finns ett problem över huvud taget. Därför är det insamlandet av information som bör prioriteras när oordningen infinner sig.

Få mer information om problemet eller problemen som du står inför och du bör då kunna flytta problemen till ett av de fyra andra områdena i ramverket.

Att använda Cynefin Framework är ofta ett bra sätt att komma igång med att lösa problem. Denna process kommer inte att lösa dina problem hela vägen från början till slut – istället kommer det att hjälpa dig att gå i rätt riktning. När du har identifierat var någonstans i detta ramverk dina problem finns kan du sedan börja lösa dem med hjälp av en mängd andra metoder och verktyg.

Nyckelfaktorer

  • Cynefin Ramverk hjälper dig ta reda på hur du bör tänka på ett problem snarare än att tillhandahålla en metod för att lösa det.
  • Kärnan i detta ramverk är hur det delar upp problem i ett av fem sammanhang.
  • Tanken är att placera problemet du står inför i ett av dessa specifika sammanhang som sedan hjälper dig att bestämma hur det problemet måste hanteras.
  • De fem sammanhangen är: uppenbara, komplicerade, komplexa, kaotiska och oordning.
  • Uppenbart: Är problemen i grunden självförklarande och orsak och verkan-relationer som du behöver för att lösa är helt uppenbara.
  • Komplicerat: Är de som bäst lämnas till experter inom det specifika området i fråga.
  • Komplex: Kan inte ha en klar lösning för närvarande. Du behöver inte nödvändigtvis en expert för att lösa detta problem, du behöver bara mer tid och information.
  • Kaotiskt: Det finns inget uppenbart samband mellan orsak och verkan. När åtgärder har vidtagits och problemet har reducerats så långt det går kan du sedan arbeta för att ta bort kaoset och få en bättre förståelse för vad som händer.
  • Disorder: Tillståndet att inte veta vilken typ av kausalitet som finns, i vilken stat människor kommer att återvända till sin egen komfortzon när de fattar ett beslut.
  • När du har identifierat var i dessa ramar dina problem finns kan du sedan börja lösa dem med hjälp av en mängd andra metoder och metoder.

Leave A Comment

Related Posts