Categories: Marknadsföring
6,1 min read
Dela innehållet:

Ansoffmatrisen eller ”Ansoff Box” är en affärsanalysmodell som presenterar ett ramverk som gör det möjligt att på ett strukturerat sätt identifiera tillväxtmöjligheter. Ramverket kan vara ett stöd och hjälpa dig att överväga konsekvenserna av att verksamheten växer genom befintliga eller nya produkter och på befintliga eller nya marknader. Vart och ett av dessa tillväxtmöjligheter har både intern och yttre påverkan, genom undersökningar och analyser som sedan utmynnar i alternativa strategier.

Innan du använder Ansoff Matrix bör din organisation göra en SWOT-analys. SWOT-analysen syftar till att identifiera styrkor och svagheter i din organisation, liksom de yttre hot mot den och de möjligheter som den står inför. När dessa har identifierats kan du använda Ansoff-matrisen för att undersöka konsekvenserna av din organisations nuvarande strategi och för alla ändringar som föreslås av SWOT-analysen.

Nyttan av både SWOT-analysen och Ansoff-Matrisen beror på kvaliteten och noggrannheten hos marknadsanalysen de bygger på. Denna information tillhandahålls bäst av chefer och ledare som kan tillhandahålla korrekt och aktuell information om allt från kundrespons till konkurrentaktiviteter.

Ansoff-matrisen skapades av den amerikanske planeringsexperten, Igor Ansoff och är ett strategiskt planeringsverktyg som länkar en organisations marknadsföringsstrategi med dess allmänna strategiska inriktning. Den presenterar fyra alternativa tillväxtstrategier i form av en en matris.

En dimension av matrisen betraktar ”produkter” (befintliga och nya) och den andra dimensionen betraktar ”marknader” (befintliga och nya).

Förstå verktyget

Ibland kallas produkt / marknadsexpansionsmatrisen (se figur 1 nedan) och visar på fyra strategier du kan använda för tillväxt. Det hjälper dig också att analysera de risker som är förknippade med var och en av dessa strategier. Tanken är att varje gång du flyttar in i en ny kvadrant (horisontellt eller vertikalt) ökar risken.

Ansoff Matrisen inom företag

Låt oss titta på varje kvadrant av matrisen lite mer detaljerat.

Marknadspenetration, i nedre vänstra kvadranten, är den säkraste av de fyra alternativen. Här fokuserar du på att öka försäljningen av din befintliga produkt på din befintliga marknad: du vet att produkten fungerar och marknaden bjuder inte på några större överraskningar.

Produktutveckling, i den nedre högra kvadranten, är något mer riskabel eftersom du introducerar en ny produkt på din befintliga marknad.

Med marknadsutveckling, i den övre vänstra kvadranten, lägger du en befintlig produkt till en helt ny marknad. Du kan göra det genom att hitta en ny användning för produkten, eller genom att lägga till nya funktioner eller fördelar med den.

Diversifiering i den övre högra kvadranten är den mest riskfyllda av de fyra alternativen, eftersom du introducerar en ny, oprövad produkt på en helt ny marknad som du kanske inte fullt ut förstår.

Så här använder du verktyget

Det är ganska enkelt att använda Ansoff-matrisen för att uppskatta de risker som är förknippade med ett antal strategiska alternativ.

Steg 1: Analysera dina alternativ

Du kan använda dig av en mall/verktyg som du kan ladda ner. I denna mall kan du föra in de angreppssätt du överväger i matrisen.

[Modell]
Marknadsutveckling Diversifiering
Här riktar du in nya marknader eller nya områden på din befintliga marknad. Du försöker sälja mer av samma saker till olika människor. Här kan du:·        Mäta olika geografiska marknader hemma eller utomlands. Gör en PEST-analys  att identifiera möjligheter och hot på denna olika marknad. 

·        Använd olika försäljningskanaler, till exempel online eller direktförsäljning, om du för närvarande säljer via agenter eller mellanhänder.

·        Använd marknadssegmentering för att förstå hur man flyttar om din produkt.

Denna strategi är riskabel: det finns ofta lite utrymme för att använda befintlig expertis eller för att uppnå skalfördelar eftersom du försöker sälja helt olika produkter eller tjänster till olika kunderUtöver möjligheten att expandera ditt företag, den största fördelen med diversifiering
Marknadsutveckling Diversifiering
Här riktar du in nya marknader eller nya områden på din befintliga marknad. Du försöker sälja mer av samma saker till olika människor. Här kan du:·        Mäta olika geografiska marknader hemma eller utomlands. Gör en PEST-analys  att identifiera möjligheter och hot på denna olika marknad. 

·        Använd olika försäljningskanaler, till exempel online eller direktförsäljning, om du för närvarande säljer via agenter eller mellanhänder.

·        Använd marknadssegmentering för att förstå hur man flyttar om din produkt.

Denna strategi är riskabel: det finns ofta lite utrymme för att använda befintlig expertis eller för att uppnå skalfördelar eftersom du försöker sälja helt olika produkter eller tjänster till olika kunder. Utöver möjligheten att expandera ditt företag är den största fördelen med diversifiering  att uppmuntra fler människor att välja din produkt, eller att använda mer av det. 

·  Introducera ett lojalitetsprogram.

·  Startpris eller andra specialerbjudanden.

·  Öka din säljkårs verksamhet.

·  Använd Boston Matrisen  eller kvalitet.

Steg 2: Hantera risker

Genomför en riskanalys för att få en bättre förståelse för farorna i samband med varje alternativ. (Om det finns många av dessa, prioritera dem med hjälp av en Risk Impact / Probability Chart.) Skapa sedan en beredskaps/handlingplan som adresserar de som du mest sannolikt kommer att möta.

Steg 3: Välj det bästa alternativet

Nu kan du få en uppfattning av vilket alternativ som passar dig och din organisation. Du kan se till att det verkligen är det bästa med ett sista steg genom att använd Decision Matrix Analysis och på så sätt väga in de olika faktorerna i varje alternativ och göra det bästa valet.

Använda en 9-Box Ansoff-matris

Vissa marknadsförare/strateger använder ett nio-rutnät för en mer sofistikerad analys. Detta sätter ”modifierade” produkter mellan befintliga och nya och ”expanderade” marknader mellan befintliga och nya (till exempel att öppna ytterligare en butik i en närliggande stad istället för att expandera internationellt).

Detta är användbart eftersom det visar skillnaden mellan produktförlängning och sann produktutveckling och även mellan marknadsutbyggnad och satsning på helt nya marknader (se figur 2 nedan).

Var dock försiktig med de tre alternativen i orange, eftersom det handlar om att försöka göra två saker samtidigt.

Nyckelfaktorer

  1. Igor Ansoff utvecklade Ansoff-matrisen 1957. Det ger dig ett enkelt och användbart sätt att reflektera och mejsla ut strategier för tillväxt.

Matrisen beskriver fyra möjliga vägar för tillväxt, som varierar i risk:

  • Marknadspenetration
  • Produktutveckling
  • Marknadsutveckling
  • Diversifiering

För att använda matrisen, kartlägga dina alternativ i lämplig kvadrant. Titta därefter på de risker som är förknippade med var och en och utveckla en beredskapsplan för att ta itu med de mest troliga riskerna. Detta hjälper dig att göra det bästa valet för din organisation.

Leave A Comment

Related Posts