Categories: Ledarskap
3,7 min read
Dela innehållet:

Affärsstrategi

Vad är en affärsstrategi? Definitionen

En affärsstrategi förklaras som handlingssättet eller en uppsättning beslut eller vägledande principer som hjälper chefer att uppnå affärsmål. Det är medel som organisationer försöker förverkliga sin vision för framtiden. En enkel definition av ordet affärsstrategi är långsiktig affärsplanering. En affärsstrategi sträcker sig vanligtvis över minst ett antal år.

Vad är en affärsstrategi? Definitionen

En affärsstrategi förklaras som handlingssättet eller en uppsättning beslut eller vägledande principer som hjälper chefer att uppnå affärsmål. Det är medel som organisationer försöker förverkliga sin vision för framtiden. En enkel definition av ordet affärsstrategi är långsiktig affärsplanering. En affärsstrategi sträcker sig vanligtvis över minst ett antal år.

En affärsstrategi genererar ett önskat mönster för beslutsfattande, förutsatt att den effektivt kommuniceras och antas inom organisationen. Det handlar därför om att göra det möjligt för människor i hela organisationen att fatta beslut och allokera resurser utifrån de vägledande principerna för att faktiskt uppnå målen. En bra affärsstrategi fungerar då som en North Star och färdplan. Den definierar åtgärder som människor bör vidta och prioriterar aktiviteter.

Affärsstrategi i praktiken

Färdkartan för affärsintentioner och handlingar utformas i affärer även för andra ändamål. Dessa mål återspeglar varför en bra affärsstrategi är så viktig för organisationer. För det första tjänar strategin planeringsprocessen. Det hjälper till att identifiera steg som krävs för att uppnå affärsmål. Processen att förbereda affärsstrategin leder vidare till identifiering av styrkor och svagheter. Denna insikt hjälper till att positionera organisationen. Att ha en bra affärsstrategi hjälper dessutom till att kontrollera aktiviteter som genomförs för att uppnå målen så effektivt som möjligt.

Det finns olika typer av affärsstrategier. Michael E. Porterdefinierade tre allmänna affärsstrategier 1980. Den första är differentiering. Företag som använder denna strategi bevisar för kunden att de är annorlunda och bättre än konkurrenterna. En sådan strategi är mindre fokuserad på pris än de andra typerna av strategier. Den långsiktiga visionen för företag med denna strategi är att minska kostnaderna inom de områden som inte bidrar till differentieringen. Den andra typen är kostnadsledarskap. Målet med denna strategi är att vara den billigaste leverantören av produkter eller tjänster. Ett exempel på detta är Wal-Mart. De fokuserar på att leverera nästan alla produkter till överkomliga priser. En sådan strategi fungerar bra för stora företag som säljer produkter i stor skala. Den sista typen av strategi är Fokus. Ett nischföretag fokuserar då främst på en liten del av marknaden. De uppfyller behoven hos färre människor än andra företag, men har mindre konkurrens. Tänk på hantverksöl eller målarpenslar avsedda för en speciell typ av material.

Varje organisation utformar sin egen strategi, men inte alla företag är framgångsrika i att genomföra den. Många företag inom tekniksektorn skiljer sig från konkurrenterna genom att skapa de mest avancerade produkterna. Den övergripande strategin ligger därför nära innovationsinriktning. Andra företag fokuserar på att utveckla och sälja nya produkter och andra fokuserar på hållbarhet. En strategi kan också vara att lägga ut vissa produktions- eller affärsprocesser på kontrakt. Detta kallas outsourcing.

Oavsett strategi är det viktigt att strategin är rätt. Verktyg som används för att utveckla och utvärdera en affärsstrategi inkluderar Mintzbergs 5 Ps of Strategy , Rockefeller Habits , EPRG Framework och Ashridge Model .

Strategiteorier, metoder och tips

Artiklarna kopplade till affärsstrategi handlar om de olika typerna av strategier, under vilka förutsättningar var och en kan användas optimalt, metoder för att anpassa strategier och generella stödjande metoder och modeller. Hur vet jag om jag har valt rätt strategi? Hur kan jag lära mig av mina konkurrenters strategier? Hur kan jag optimera min strategi för att nå mina mål? Hur kan jag implementera strategiteori inom mitt område eller position?

Leave A Comment

Related Posts